ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листата



За Одјава
9 февруари 2017
Светска банка (The World Bank) во моментот спроведува истражување на Центрите за граѓански услуги, поточно на лицата во јавната администрација кои испорачуваат голем број на јавни услуги за граѓаните. Истражувањето се спроведува преку on-line анкета https://goo.gl/forms/uq5yV3ByYWWaDVM03 која содржи шест дела и околу 30 прашања.
2 февруари 2017
Комитетот на советите при ЗЕЛС на 01 февруари, 2017 година, во просториите на Заедницата ја одржа деветтата седница, на која беше договорено во иднина седниците на ова тело да се одржуваат најмалку еднаш во месецот. Беше констатирана и измена во составот на Комитетот на Советите при ЗЕЛС. Досегашниот потпретседател на ова тело, Максим Димитриевски, дал оставка како претседател на Советотна општина Куманово бидејќи на парламентарните избори во декември е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија. На негово место, за претседател на Совет на општина Куманово е избран Александар Арсиќ, кој наедно го зазема и местото на потпретседател на Комитетот на советите при ЗЕЛС.
2 февруари 2017
Во просториите на ЗЕЛС на 1 февруари, 2017 година се одржа првата средба на работната група за подготовка на Акциски план со конкретни активности и рокови за воспоставување на електронскиот систем за размена на документацијата за потребите на данокот на промет на недвижности. Оваа Работна група се формира со цел спроведување на предложените мерки на Владата на Република Македонија за подобрување на деловното окружување, во согласност со препораките на извештајот „Doing Business 2017‘‘ на Светска банка, за скратување на времето и процедурите кај индикаторот „регистрирање на имот“, како и заради целосно почитување и примена на Законот за општата управна постапка во кој е пропишана можноста за доставување на потребната документација по електронски пат. При тоа, со оглед на искуството што ЗЕЛС го има со воспоставувањето на електронскиот систем за добивање градежни дозволи „Е-градежна дозвола“ препорачано е ЗЕЛС да формира Работна група во која ќе има претставници од Град Скопје, од општините, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Нотарска комора, Адвокатска комора, Комора на овластени архитекти и овластени инженери, Комора на овластени геодети и Агенција за катастар на недвижности.
2 февруари 2017
Судот на ревизија (The Court of audit of the Republic of Slovenia) на Република Словенија подготвува Регионална конференција за партиципативно буџетирање, која ќе се одржи на 17 мај, 2017 година, во Љубљана и на која се покануваат претставници од Албанија, Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Македонија, Црна Гора, Романија, Словачка и Србија. Се тргнува од констатацијата дека во регионот, но и пошироко, учеството на граѓаните во подготовката на буџетите е на многу ниско ниво или речиси воопшто не постои.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE


Гласило

Стратешки план 2011 - 2015


Родова еднаквост




ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.