Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


19 октомври 2020
Претседателството на Мрежата на територијални противпожарни единици (ТППЕ), на 16 октомври, 2020 година, во просториите на ЗЕЛС одржа состанок на кој беше разгледувана актуелната состојба со блок дотациите за пожарникарите, потоа барањето што до ЗЕЛС го достави Министерството за одбрана, како и Програмата за стручно усовршување на пожарникарите, подготвена од Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) .
19 октомври 2020
Во пресрет на меѓународната кампања ,,16 дена активизам против родово- базирано насилство врз жените“, општинските координатор(к)и за еднакви можности на 16 октомври, 2020 година во Скопје се состанаа и дискутираа за улогата на локалната самоуправа во превенција и заштита на родово базирано насилство. На работилницата, што ја организираше ЗЕЛС, во рамките на проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање” спроведуван со поддршка на UN Women, Скопје беше презентирана и добра практика на Општина Струмица: воспоставување на Шелтер центар за жртви на семејно насилство.
16 октомври 2020
На четиринаесетта седница на Управниот одбор на ЗЕЛС, што се одржа на 14 октомври, 2020 година, во просториите на Заедницата се дискутираше за актуелни теми од спроведувањето на надлежностите на локалната власт. Акцент беше ставен на предизвиците поврзани со финансиската состојба на општините во време на пандемијата и на состојбите со спроведувањето на процесот на легализацијата на дивоградбите. Во таа насока, на седницата присуствуваше министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски.
14 октомври 2020
Илинден и Штип се двете општини од нашата земја кои ќе бидат вклучени во реализацијата на регионалниот проект „Управување со отпад од стаклена амбалажа во Западен Балкан“. Во таа насока, градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски и градоначалникот на Општина Штип, Јане Миланов, во месец октомври, 2020 година потпишаа Меморандум за соработка со проектниот менаџер на регионалната канцеларија на ГИЗ (ОРФ ГИЗ ММС) во Белград, Зорица Билиќ, извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ и Филип Ивановски, директор на Друштво за управување со пакување и отпад од пакување (ПАКОМАК) Скопје. Всушност, ЗЕЛС, во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ), е партнер во имплементација на овој Проект што е финансиран од Сојузното министерство за економска соработка и развој на Германија (BMZ) и компанијата ПАКОМАК (Македонија), во рамки на програмата за соработка со бизнис секторот develoPPP.de. Поради состојбата со вирусот КОВИД-19, потпишувањето на Меморандумот беше проследено по електронски пат.
14 октомври 2020
ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски (МТВ) отвори нов циклус на полагање на испитот за стекнување со лиценца за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на државно градежно земјиште. Испитот се состои од два дела: теоретски и практичен и право на полагање имаат само кандидатите, кои претходно го имаат проследено теоретскиот дел од обуката и кои сепретставници од единиците на локалната самоуправа со статус на административен службеник од редот на раководни и стручни административни службеници.И двата дела од испитот беа реализирани во електронскиот испитен центар на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ при УКИМ. Теоретскиот дел беше спроведен на 29 септември, 2020 година, а практичниот дел на 8 октомври, 2020 година.
9 октомври 2020
Набавка на компјутери и таблети за учениците; отворање на центри за згрижување на деца од социјално ризични семејства; рана детекција на семејно насилство; но, и советувања за репродуктивно здравје на жените, претставуваа само дел од мерките што беа предложени да претставуваат неопходен дел од општинските програми и буџетите за 2021 година. Овие предлози ги посочија советниците, членови на општинските комисии за еднакви можности помеѓу жените и мажите, кои учествуваа на обуката „Родово одговорно буџетирање“, што во организација на ЗЕЛС се одржа на 6-7 октомври, 2020 година, во Маврово. Оваа дводневна обука е дел од планираните активности од проектот „Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021), што го спроведува ЗЕЛС, со поддршка на UN Women.
8 октомври 2020
Резултати од практичниот дел од испитот за Градежно Земјиште од полагањето одржано на 08.10.2020г
8 октомври 2020
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините на 6 октомври, 2020 година во просториите на ЗЕЛС ја одржа тресет и осмата седницата, на која се отвори расправа за оценка на актуелните финансиски предизвици со кои се соочуваат општините, а особено за оние што произлегоа од кризата со вирусот КОВИД -19. На почетокот на седницата беа нагласени законските обврски на ова тело. Освен разгледувањето на критериумите и следењето на примената на распределбата на средствата за дотации, членовите на Комисијата имаат право но, и обврска да даваат препораки и да предлагаат мерки до централната власт, за подобрување на системот за финансирање на општините. Во таа насока, претседателот на Комисијата, градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски, ги потсети присутните за постигнатиот степен на реализацијата на минатогодишните преговори со централната власт за унапредување на системот на локалната самоуправа. Тој потсети дека, еден од трите столба, (покрај пакетот на децентрализирани надлежности и реформите во организацијата на локалната самоуправа) е - продлабочувањето на фискалната децентрализација.
6 октомври 2020
Програмата за Академијата за лидерство, фокусирана на преку- гранична соработка за пограничниот регион Република Грција –Република Северна Македонија очекувам да има силна улога и да ја засили соработката меѓу општините во овој дел од двете земји. Таа соработка постоеше и во претходниот период, а блиски контакти имавме и македонската и грчката асоцијација на локални власти, односно ЗЕЛС и KEDE (The Central Union of Municipalities of Greece). ЗЕЛС како партнер во оваа Програма што е подржана од Советот на Европа, може да го даде својот придонес, особено во делот на размена на искуства и добри практики на општините. Први во Европа, а втори во светот обезбедивме електронски услуги што единиците на локална самоуправа им ги даваат на своите граѓани во делот на издавањето на дозвола за градење; потоа за продажба и закуп на градежно неизградено земјиште, сопственост на државата; како и во делот на огласувањето и аукциите за продажба на движни и недвижи ствари, сопственост на општините Тоа е значаен придонес во кратењето на временскиот рок за спроведување на овие услуги, заштеда на средства и олеснување на постапката, но пред се обезбедува поголема транспарентност на општините и придонесува за сузбивање на евентуални коруптивини зафати при спроведувањето на овие процеси. На овој начин, преку поддршка на општините, ЗЕЛС индиректно им помага и на граѓаните, што е главната цел на сите активности и проекти од преку- граничната соработка што се реализира во рамките на ИПА програмата
5 октомври 2020
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините на петти октомври, 2020 година, преку користење на софтверска платформа, ја одржа триесет и седмата седница. Присутните позитивно се изјаснија за двете уредби за блок дотации кои се однесуваат на утврдување на средства за спроведување на надлежностите од областа на социјалната политика, што ќе бидат ставени на дневен ред на следната седница на Владата на РСМ.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.