Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


16 март 2020
Почитувани, ВЕ известуваме дека во период од 17.03.2020 ЗЕЛС ќе ги применува препораките на Влада на Р.С.Македонија за намалување на ризикот на ширење на COVID 19 со примена на доброволна мерка за работа од дома.
2 март 2020
Осумдесет општини и градот Скопје потпишаа меморандум за соработка со Министерството за транспорт за изградба и санација на локални патишта. Станува збор за директна, неповратна помош за единиците на локалната самоуправа во висина од околу 70 милиони евра, што Владата на РСМ ги обезбеди преку Светска банка, за реализација на Проектот „Поврзување со локални патишта“. Се предвидува да се рехабилитираат и изградат околу 450 километри локални патишта кои ќе обезбедат поквалитетна патна инфраструктура, олеснета комуникација меѓу населените места, подобар живот за граѓаните и подобрени услови за развој на локалната економија. Општините ќе добијат различна сума на средства што се движи меѓу 500 илјади евра до два милиони евра, во зависност од критериумите утврдени во методологијата, во која како поважни се земени:број на жители, број на населени места во општината, број на регистрирани возила во општината и друго, како и во зависност од проектот со кој ќе аплицираат. Секоја општина сама ќе ги распределува средствата во зависност од своите приоритети.
28 февруари 2020
На 27.02.2020 година во ЗЕЛС Тренинг Центарот во Скопје, по иницијатива на ЗЕЛС се одржа работилница на која учествуваа координаторите за еднакви можности помеѓу жените и мажите во општините со државниот секретар во Министерството за труд и социјална политика, Јована Тренчевска и претставничка од Секторот за еднакви можности од оваа институција, а присуствуваше и претставник од подржувачите на овие активности од Телото на UN Women во Скопје. Претставничката од ЗЕЛС ги охрабри присутните координатори за еднакви можности да ги претстават предизвиците и дилемите со кои се соочуваат при исполнување на оваа обврска од Законот за еднакви можности на жените и мажите за правилно пополнување на Извештајот што како форма е даден од МТСП и каде треба навремено да се известува за напредокот за родовата еднаквост во општините. При тоа беше истакнато дека на овој начин треба да се надминат пречките со кои се соочуваат координаторите во општините при спроведувањето на активностите за родова еднаквост во општините, а особено при известувањето за напредокот и промените во оваа област на локално ниво. Исто така беше потенцирано дека има општини кои имаат изработено и доставено добри извештаи, а по оваа средба се очекува тој број да се зголеми.
21 февруари 2020
ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски, во текот на месец февруари, за претставниците од локалната власт отвори нов циклус за стекнување со лиценца за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на државно градежно земјиште. Во согласност со измените на Законот за градежно земјиште, (објавени во Службен весник на РСМ“ број 275 од 27, декември 2019 година), од 1 мај, 2020 година сите единиците на локалната самоуправа се должни да ја преземат оваа надлежност. Тоа значи дека и преостанатите дваесетина општини треба да ги реализираат сите законски услови за да се стекнат со правото да управуваат со државното градежно земјиште, меѓу кои е и обврската да имаат соодветен број на лиценцирани вработени кои ќе ја водат постапката за отуѓување и давање под закуп на ова земјиште. Во текот на месец февруари, исто така, беше организирано и полагање на испитот за кандидатите кои во јуни минатата година ја проследија оваа обука, а можност да полагаат им беше дадена и на претставниците од локалната власт кои на претходната сесија не го положиле испитот.
21 февруари 2020
До националните делегации на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа стигна информација за започнувањето на повикот за номинации за Наградата за човекови права „Вацлав Хавел 2020“, што ќе ја додели парламентарното Собрание на Советот на Европа на 12, октомври 2020 година во Стразбур, првиот ден од својата есенска сесија.
19 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за управување со градежно земјиште 19.02.2020 - Практичен дел
14 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија-одржано на ден 14.02.2020
11 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
6 февруари 2020
Во Тренинг Центарот при ЗЕЛС на 5 февруари, 2020 беше организирана работилница за подготвување на годишниот План за обуки на ЗЕЛС. Во таа насока ЗЕЛС покани претставници од стручните мрежи на ЗЕЛС, (меѓу кои и претседателите на мрежите кои имаат назначено вакво лице, како и лица за човечки ресурси од некои општини) за да ги изнесат потребите за обуки на општинската администрација од соодветните области кои се во надлежност на локалната власт: финансии; управување со човечки ресурси; општински инспектори за образование; ПР лица; локален економски развој –ЛЕР; ИТ лица; комунални редари; урбанизам; енергетика и енергетска ефикасност; правници; заштита на животна средина; европски прашања и фондови; локални инспектори за сообраќај, патишта и патен сообраќај; територијални противпожарни единици.
3 февруари 2020
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.