Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава

Вести


19 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за управување со градежно земјиште 19.02.2020 - Практичен дел
14 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија-одржано на ден 14.02.2020
11 февруари 2020
Резултати од полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
6 февруари 2020
Во Тренинг Центарот при ЗЕЛС на 5 февруари, 2020 беше организирана работилница за подготвување на годишниот План за обуки на ЗЕЛС. Во таа насока ЗЕЛС покани претставници од стручните мрежи на ЗЕЛС, (меѓу кои и претседателите на мрежите кои имаат назначено вакво лице, како и лица за човечки ресурси од некои општини) за да ги изнесат потребите за обуки на општинската администрација од соодветните области кои се во надлежност на локалната власт: финансии; управување со човечки ресурси; општински инспектори за образование; ПР лица; локален економски развој –ЛЕР; ИТ лица; комунални редари; урбанизам; енергетика и енергетска ефикасност; правници; заштита на животна средина; европски прашања и фондови; локални инспектори за сообраќај, патишта и патен сообраќај; територијални противпожарни единици.
3 февруари 2020
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
24 јануари 2020
Предмет на оваа Објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар – патничко моторно возило сопственост на ЗЕЛС кое се продава согласно Одлуката за отуѓување на движна ствар – моторно возило во сопственост на ЗЕЛС бр.0202 – 491/3 од 22 мај,2019г.,донесена од страна на Управниот одбор на ЗЕЛС.
17 јануари 2020
За потребите на Проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ (2019-2021) 1.Опис на проектот ЗЕЛС со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените континуирано работи на зајакнување на капацитетите на општините за имплементирање на политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Во таа насока е и проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021), кој треба да придонесе и при имплементацијата на активностите од Стратегијата за родова еднаквост на ЗЕЛС 2018-2030.
10 јануари 2020
ЗЕЛС реализира бројни активности во месец декември, меѓу кои беше и одржувањето на петтата седница на Генералното собрание, највисокото тело на Заедницата. Делегатите усвоија значајни документи за работењето на ЗЕЛС за следната година: Акцискиот план и Буџетот на ЗЕЛС за 2020 година, а беа усвоени и одредени измени на Статутот на ЗЕЛС. Претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, ги информираше делегатите до каде е реализацијата на новиот предлог- концепт на ЗЕЛС за унапредување на системот на локалната власт во нашата земја. Тој потенцираше дека генералната заложба на ЗЕЛС е да се продлабочи процесот на децентрализацијата, но префрлањето на нови надлежности задолжително да биде проследено со адекватни финансиски средства за нивна реализација. Шилегов апелираше до присутните и за поголема активност на општините во собирањето на сопствените приходи, особено на данокот на имот.
30 декември 2019
ЗАЕДНИЦАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- ЗЕЛС, ВИ ЈА ЧЕСТИТА НОВАТА 2020 ГОДИНА И ВИ ПОСАКУВА ДОБРО ЗДРАВЈЕ, УСПЕХ и ПРОСПЕРИТЕТ ВО РАБОТАТА
25 декември 2019
Градот Скопје, по истекот на две години од добивањето на сертификатот за поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа (БФЦ ЈИЕ), се пријави на јавниот повик што го објавија ЗЕЛС и Сојузот на стопански комори ( Национален технички секретаријата) да изврши ресертификација. Тоа значи дека Град Скопје одлучи и понатаму да го задржи епитетот „Град со поволно деловно опкружување“, односно дека стратешки е определен да го унапредува својот деловен амбиент, да привлекува инвестиции и да го поттикнува развојот на локалната економија. БФЦ ЈИЕ Сертификатот всушност претставува своевидна гаранција за постојните стопанственици и за потенцијалните инвеститори дека од локалната администрација ќе добијат услуги и информации на начин што ќе го олеснат нивното деловно работење.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.