Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
OГЛАС за пријавување на кандидати за почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
5 април 2018
                                                                                                                            
Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит за стекнување со овласување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија објавува:

OГЛАС

за пријавување на кандидати за почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

согласно член 108 од Законот за градежно земјиште

Комисијата за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит објавува ОГЛАС за пријавување кандидати за почетна обука и за полагање испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

1. За пријавување учество на почетна обука, кандидатите треба да ја поднесат следната документација :

- Пријава за учество на почетна обука и полагање на испит за

стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со задолжително наведување на е-мail (електронска адреса) на подносителот на пријавата, и

- Потврда за статус на административен службеник од редот на раководните или стручни административни службеници.

Документацијата се поднесува до : Комисија за следење на процесот на организирање и спроведување на обука и спроведување на испит на e-mail: contact@zels.org.mk (се доставуваат скенирани копии од оригинал документи).

Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесување на пријавите.

На подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација, Комисијата им доставува Известување со образложение дека не ги исполнуваат условите за учество на почетна обука и испит.

Почетните обуки ќе се организираат во групи од најмногу 35 кандидати, на 19 и 20 април, 2018г. (четврток и петок) во просториите на ЗЕЛС и ќе се спроведуваат во зависност од бројот на пријавени кандидати распределни во две групи на ден во термини од 09 и од 13 часот.

2. За полагање испит, кандидатите треба да поднесат потврда за завршена почетна обука за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, а на денот на испитот со себе да понесат важечка исправа за лична идентификација (лична карта).

Испитот за стекнување со овластување се состои од два дела, и тоа:
- прв теоретски дел, и
- втор дел (практичен пример).

Теоретскиот и практичниот дел ќе се полагаат во група од најмногу 30 лица, во просториите на Испитниот центар на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје. Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи теоретскиот дел од испитот. Испитните термини дополнително ќе бидат определени.

Согласно бројот на кандидати кои го исполнуваат условот за полагање испит, Комисијата ќе формира соодветен број на групи, а секој кандидат поединечно ќе биде известен за испитниот термин.

Испитот ќе се полага електронски преку интранет на Правниот факултет, односно преку информацискиот систем за полагање испити.

3. За учество на почетна обука и за полагање испит, се плаќа надомест согласно член 106 од Законот за градежно земјиште.

Уплатата за почетна обука и испит треба да се изврши пред почеток на обуката, а по доставена фактура од ЗЕЛС. Само кадидатите за кои навреме се уплатени средствата ќе можат да посетуваат обука и да полагаат испит.

Пријавите за почетна обука и полагање испит, кандидатите ги доставуваат најдоцна 8 (осум) дена по објавување на огласот во дневен весник.Прилог: Oglas za obuka i ispit za GZ APRIL20181.doc
назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.