Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
ЈАВЕН ПОВИК ДО ОПШТИНИТЕ
6 февруари 2019
 

Министерството за труд и социјална политика започна со имплементација на  Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обнова и развој (Кредит Бр: 8902 –МК ). Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални надоместоци и услуги.

Проектот опфаќа 3 компоненти:

Компонента 1: “Промовирање на социјалната вклученост преку подобар пристап до социјални надоместоци и услуги"

Компонента 2: “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги”

Компонента 3:“Управување со проектот, следење и оценка”

Трите компоненти на Проектот вклучуваат различни видови на активности: развој на политики, поставување на сеопфатен систем на социјални услуги и системско спроведување на реформираните услуги преку проширена мрежа на даватели на социјални услуги ,техничка помош и обуки за поддршка и зајакнување на капацитетот на локалната власт, проширување на капацитетите за предучилишно воспитување и образование преку изградба на нови објекти и пренамена (или надградба) на постоечката инфраструктура за предучилишни програми.

Во рамките на компонента 2: “Проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на предучилишните услуги” ќе се финансираат проекти за креирање на дополнителни капацитети во предучилишните установи преку изградба на нови градинки и преку доградби и адаптации на постојни објекти .

Формуларот за аплицирање на општините за грант може да се превземе од веб страната на Министерството за труд и социјална политика: http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx или преку доставување на барање до Проектната единина на следниве маил адреси: sanja.andovska@mtsp.gov.mk; ekunovska@mtsp.gov.mk

 Прилог: Javen povik za detski gradinki1.doc
назад

Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2018

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги
Forumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.