Резултати од полагање испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост одржано на 24.12.2021г

 

Резултати од полагање испит за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост одржано на 24.12.2021г

Резултати 1

Резултати 2

Резултати 3