Резлтати од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост, одржан на 15.06.2022

На 15.06.2022 година се одржа полагање на Теоретскиот дел од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост согласно член 108 од Законот за градежно земјиште.

Резултати од полагањето:

I група: 11.15 - 12.15 Теоретски дел - резултати

II група: 12.40 - 13.40 Теоретски дел - резултати

III група: 14.00 - 15.00 Теоретски дел - резултати

IV група: 15.20 - 16.20 Теоретски дел - резултати