Резлтати од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост, одржан на 20.06.2022

Резлтати од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост, одржан на 20.06.2022

 

Резултати 1-ва група

Резултати 2-ра група

Резултати 3-та група