Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
2 јули 2020
Активностите за унапредување на системот на локалната власт, што ЗЕЛС ги иницираше минатата година, кога беа организирани и низа разговори со Владата на РСМ, повторно стануваат актуелни. Во утврдениот предлог –концепт за продолжување на процесот на децентрализацијата, постигнат во минатата година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) покажа подготвеност за префрлање на повеќе надлежности на локално ниво, меѓу кои: правото на управување со земјоделското земјиште; со шумите и со пасиштата, а понуди и свои дополнителни предлози.
1 јули 2020
Генералното Собрание на ЗЕЛС ја одржа шестата седница, во согласност со член 16, став 7 од Статутот на ЗЕЛС, каде е утврдено дека ова тело може да работи и на седници кои се одржуваат на електронски начин. Во таа насока на делегатите по електронска пошта им беа доставени: поканата, дневниот ред и материјалите за седницата, со упатство за начинот на работа, начинот на донесување на одлуките и начинот на гласање. Од вкупно 90 делегати, колку што брои ова највисоко тело на ЗЕЛС, 64 делегати се изјаснија со пополнување на Изјава за начинот на гласање по точките од дневниот ред и истата заверена во форма на електронски документ ја доставија до ЗЕЛС, до 30 јуни, 2020 година, до 12,00 часот, термин утврден како почеток на седницата. На овој начин Генералното собрание на ЗЕЛС со мнозинство гласови, ги усвои завршните документи за финансиското работење за претходната година и Извештајот за работата на ЗЕЛС за 2019 година.
24 јуни 2020
ЗЕЛС во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) е партнер во имплементација на проектот “Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан“, финансиран од Сојузното Министерство за економска соработка и развој на Германија (BMZ) и компанијата ПАКОМАК (Македонија), во рамки на програмата за соработка со бизнис секторот develoPPP.de. Оваа програма (DeveloPPP.de) на Германското сојузно министерство за соработка и развој е насочена кон градење и развој на соработка меѓу јавниот и приватен сектор на локално ниво. Целта на проектот е унапредување на собирање и соодветен третман на стаклена амбалажа, како и развивање на адекватни бизнис модели применливи во единиците на локална самоуправа. Поконкретно, ќе се овозможат услови за развивање на мрежа за собирање на стаклена амбалажа со поставување на соодветна инфраструктура и подобрување на достапноста на услугите и на информациите за правилна примарна селекција.
24 јуни 2020
Комисијата за следење на развојот на финансирање на општините на 19 јуни, 2020 година ја одржа триесет и шестата седница по пат на користење на софтверска платформа (ZOOM) достапна на интернет. Членовите на комисијата усвоија поголем број на предлог –уредби кои се однесуваа на методологиите за распределба на приходите од ДДВ како и приходи од блок дотациите во областа на образованието, социјалната заштита и културата.
19 јуни 2020
Управниот одбор на ЗЕЛС на 18 јуни, 2020 година ја одржа тринаесеттата седница на која беа усвоени документи за финансиското работење на ЗЕЛС, но истовремено беа покренати и одредени иницијативи во насока за поквалитетно надминување на актуелните состојби и подобрување на функционалноста на локалната власт. Седницата се водеше по електронски пат, преку користење на софтверска платформа достапна на интернет, во согласност со статутарните измени што Генералното собрание на ЗЕЛС ги усвои минатата година.
18 јуни 2020
Работната група за родова еднаквост при ЗЕЛС одржа online работилница на 17 јуни, 2020 година. Работилницата претставува дел од активностите предвидени во рамките на Проектот „Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“ (2019-2021), што ЗЕЛС го спроведува со поддршка на UN Women, Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на општините. Членови на Работната група се општински координатори/ки за еднакви можности помеѓу жените и мажите кои постигнале позначајни резултати и кои имаат поголемо искуство во работењето во оваа област во својата општина. Целта на оваа online средба беше да се извлечат релевантни насоки за изработка на квалитетни протоколи за интерна комуникација при подготовката на документи во областа на родовата еднаквост на локално ниво, како и протоколи за комуникации со јавноста, за прашања од оваа област.
17 јуни 2020
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија- ЗЕЛС до крајот на 2022 година активно ќе учествува во реализација на регионалниот проект чија цел е општините успешно да ги планираат и спроведуваат активностите кои ќе придонесат за адекватно интегрирање на принципот ““Никој не смее да биде запоставен“, што произлегува од Агенда 2030, документ на ОН. Овој документ содржи 17 цели за оддржлив развој и истиот е усвоен од страна на сите земји членки на ОН. Преку реализација на предвидените прoeктни активности ЗЕЛС ќе обезбеди јакнење на капацитетите на општинската администрација од одделенијата за социјалната заштита, во насока на соодветна примена на веќе потврдени, успешни модели за подобри социјални, економски и културни човекови права на социјално исклучените категории на граѓани.
17 јуни 2020
Предизвиците со кои се соочува локалната власт околу имплементирањето на новиот Закон за урбанистичко планирање беше главната дискусија на општинските советници од тематската работна група за урбанизам и просторно планирање на средбата што се одржа на 12 јуни, 2020 година, преку ZOOM платформата. На оваа on line средба се приклучија и претседателите на советите како и претседателите на комисиите за урбанизам и просторно планирање од 24-те партнерски општини на Проектот „Зајакнување на општинските совети“.
17 јуни 2020
Советниците, членовите на тематската работна за финансирање и буџет и претседателите на советите од 24-те партнерски општини на 12 мај, 20120 година, во рамките на Проектот „Зајакнување на општинските совети“, преку ZOOM платформата дискутираа за предизвиците на единиците на локалната самоуправа, со општинските буџети, како и со администрирањето со локалните даноци и такси, во услови на кризата со вирусот КОВИД -19.
17 јуни 2020
Пандемијата со корона вирусот и преземените мерки во услови на криза во нашата земја создаде одредени предизвици кои се рефлектираа и во работењето на локалната власт. Донесените мерки за заштита во услови на криза, меѓу кои : забрана за организирање на настани во поголеми групи, одржување на социјална дистанца, самоизолација на дел од граѓаните и друго, предизвикаа промени и во начинот на работењето на општинската администрација и на Советот на општината. Како и во целиот свет и кај нас беа побарани алтернативни начини за спроведување на дел од активностите, особено за одржување на состаноци, средби, седници, работилници, при што масовно се прифати користењето на on line алатките и електронските платформи за комуникација. Тоа го сторија и голем број на општини, онаму каде тоа може да се реализира со користење на ИТ технологијата. Во таа насока и тимот на проектот “Зајакнување на општинските совети“ што го имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), а каде ЗЕЛС е еден од партнерите на проектот, продолжи со реализација на активностите.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.