ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
17 март 2015
На 11 март, 2015 година, ЗЕЛС, согласно својот годишен План за обуки и годишниот Акцискиот план за развој на услуги за поддршка на општините при аплицирање и имплементација на проекти финансирани од програмите на Европската унија, организираше еднодневна обука за развој на проектна идеја за аплицирање на проект. По одржаната одбука, а врз основа на презентираниот формулар „Проектна карта“, до 1 април, 2015 година, општините треба да достават една до три проектни идеи, за кои ЗЕЛС ќе се обиде да најде финансиски средства, пред се, од програмите на ЕУ достапни за Република Македонија.
17 март 2015
Покана за учествона информативни работилници за програмата Општинско-корисна работа
16 март 2015
Во ЗЕЛС Тренинг Центарот на 13 март, 2015 година претставници од Министерството за труд и социјална политика, како и експерти за родовите прашања одржаа воведна обука за координаторите за еднакви можности на жените и мажите во општините на тема “ Примена на начелата и родовите политики на локално ниво“, согласно темите во Планот за обуки на ЗЕЛС за 2015. Мирдита Салиу, раковителка на Секторот за еднакви можности на жените и мажите во МТСП, се осврна на законските решенија и стратешките документи по кои општините имаат обврски и одговорности. Така, се зборуваше за задолжителната обврска за номинирање на кооординатор и заменик координатор за еднави можности, потоа за иницирање на вклученост на Комисијата за еднкави можности во општините во донесувањето на важните одлуки. Особено, беше нагласена потреба од поголема активност на оваа Комисија при разгледување на буџетот на општината, кој треба да биде изработен и базиран во согласност со родовите потреби и предизвици.
13 март 2015
На 05 март 2015 година, во просториите на ЗЕЛС Тренинг Центарот одржана е обука за начини за аплицирање на програмата на Европска унија - HORIZON 2020 организирана од ЗЕЛС, Секретаријатот за европски прашања и Министерство за образование и наука, а со поддршка од GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). На обуката учествуваа вработените од ЛЕР одделенијата и експерти од Мрежата на асоцијации - НАЛАС. Обуката е дел од серијата активности за градење на капaцитетите на општините во Република Македонија за искористување на програмите на Европската унија, предвидени со годишниот План за обуки на ЗЕЛС. Предавачи на обуката беа експерти од Министерството за образование, Марина Николовска и од ГИЗ, Џулија Џесон.
27 февруари 2015
Со стартувањето на новата календарска година, ЗЕЛС започна со подготовки за изработка на значајни стратегиски документи како и со активности во насока на поддршка на своите членки- сите единици на локалната власт во земјава. За жал, овој период ќе го запаметиме по поплавите што предизвикаа значителни штети во општините од источниот дел на земјата како и во пелагонискиот крај, во почетокот на месец февруари. ЗЕЛС веднаш покрена акција и апел за помош на општините во справувањето со водните стихии, како и помош за настраданите граѓани. Стручната служба на ЗЕЛС контактираше со локалните власти од критичните региони, се информираше за предизвиканите штети и за видот на помошта што им е потребна .
27 февруари 2015
Меѓународниот центар за локална демократија и СКЛ Меѓународна (филијала на Шведската асоцијација на локални власти и региони) во соработка со Сида, организираат Меѓународна програма за обука, отворена за аплицирање на кандидати од Македонија, Грузија, Србија и Турција. Програмата е дизајнирана за професионалци и менаџери во локалните или регионалните власти кои се вклучени во планирање, развој или управување со урбаните средини и кои држат позиции во нивните институции со мандат да ги забрзаат процесите на промени. Методологијата се заснова на претпоставки дека градот има тенденција да стане поодржлив и подготвен да вложи сопствени ресурси да го постигне тоа. Обуката се базира на SymbioCity приод.
23 февруари 2015
ЗЕЛС започна со подготовка на новиот Стратегиски план, за периодот 2016 -2017 година. Тој е еден од најзначајните документи и претставува потврда на континуираното надградување на мисијата и на визијата на Заедницата и на сите општини во процесот на развивање на децентрализацијата на власта во нашата земја. Подготвувањето на новиот стратегиски план, како важна алатка во креирање на сите натамошни активности на ЗЕЛС, произлегува од подготвеноста за развивање и усовршување на системот на локална самоуправа, по мерка на граѓаните, што беше вткаен и во претходните стратегиски планови, меѓу кои и во последниот што истекува оваа година.
18 февруари 2015
Од 24 –до 27 март, 2015 година, во Берлин (Berlin Exhibition Grounds) ќе се одржи, Саемска манифестација и Конгрес за управување со води „ Wasser Berlin International“ на која посетителите може да се сретнат со бројни меѓународни водостопански претпријатија и да се запознаат со најновите научни истражувања во правец на иновативни пристапи на третманот на водите, дистрибуција и испуштање на отпадните води, канализации, техники на мерење, контрола и анализа, заштита на водите, заштита на подземните води и на земјиштето, градежни машини и градежни услуги, производство на енергија, енергетска ефикасност, превентивни мерки и заштита од поплави.
17 февруари 2015
Претставници од одделенијата за информатичка технологија (ИТ) од локалните власти, на 12 февруари, 2015 година, беа поканети во дебатната сала на Владата на Република Македонија, да се запознаат со идејата и со користењето на мултиплатформскиот систем за соработка, преку системот на „е- седница“(https://e-vlada.mk). Основна цел на системот е да го забрза процесот на креирањето и управувањето со информациите и материјалите во рамките на институциите во јавниот сектор, односно да обезбеди поголема ефикасност и ефективност во спроведувањето на утврдените политики . Сите локални власти може да го користат овој систем, за што се реализира и оваа обука.Изработено е и Корисничко упатство за мултиплатформскиот систем за колаборација за е-седница, кое им беше поделено на средбата на присутните , а исто така , беше испратено и во електронска форма, од страна на ЗЕЛС . Во следниот период, секоја општина треба да утврди едно или повеќе лица од вработените, кои ќе добијат корисничко име и лозинка за да бидат дел од овој систем.
16 февруари 2015
Внатрешна организација и систематизација на работни места“ беше темата на обуката, што ЗЕЛС тренинг центарот ја организира на 12 февруари, 2015 година, за одговорните лица за управување со човечки ресурси, од општините. Беа повикани претставници од Министерството за информатичко општество (МИОА) кои ги запознаа присутните со начинот на имплементирање на новите одредби од Законот за административни службеници, кои стапуваат на сила на 13 февруари, 2015 година. Ова Министерство е одговорно за одобрување на актите за систематизација на општините и претпријатијата и институциите, основани од локалната власт. Токму затоа и заинтересираноста на присутните во поголем дел беше насочена кон расчистување на дилемите околу воспоставувањето на внатрешната организација и систематизација на работни места и прецизно утврдување на одговорностите на лицата од УЧР, во согласност со овој Законот.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.