ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
9 октомври 2015
Отпечатен е новиот број на Гласилото на ЗЕЛС во кое можете да се информирате за новите иницијативи на општините за измени и дополнувања на законски решенија поврзани со локалната власт како и други активности на ЗЕЛС. Во рамките на ЗЕЛС беше формирана и работна група со задача да го разгледа актуелниот Закон за просторно и урбанистичко планирање, да ги констатира проблемите во неговата примена и да ја утврди содржината на иницијативата за негово изменување и дополнување. Како особено проблематични точки беа изнесени постапките за изменување на планската документација која во целост е идентична со постапката на донесување на плановите. Во дискусијата беше посочено дека општините во случаите при спроведувањето на плановите, кога ќе се сретнат со различна фактичка состојба во рамките на опфатот се оневозможени брзо и ефикасно да извршат изменување и усогласување на плановите, иако овие промени се од мал и незначителен опфат. Значителен проблем за општините претставуваат и одредбите од Законот за културно наследство, а предизвик се постапките за утврдување на влијание врз животната средина и за пренамена од земјоделско во градежно земјиште при донесувањето на урбанистичките планови
9 октомври 2015
На предлог на Косовскиот институт за локална самоуправа (КИЛС), на 08 октомври, 2015 година, четириесетчлена делегација од Република Косово дојде во посета на ЗЕЛС. Делегацијата беше составена од градоначалници, нивни заменици, претседатели на општински совети, како и претставници од Министерството за локална самоуправа на Косово, Канцеларијата на главниот ревизор, како и директори и шефови на парламентарни групи. Целта на посетата е продлабочување на соработката на локалната и централната власт од двете земји, меѓусебна размена на предизвиците и искуствата на локалното владеење и децентрализацијата на власта , како и развивање на меѓусебна поддршка во градењето на патот кон европското интегрирање.
7 октомври 2015
„ Честитки за сите десет нови кандидати, кои по успешно завршениот испит се стекнаа со сертификат за форумски модератор. Сертификатот претставува потврда за стандард за квалитет во областа на модерирањето на форумите во заедницата, за успешно спроведување на новата алатка на граѓанско учество во локалната власт, што го утврди ЗЕЛС, преку поддршка на Проектот „Сертификација на форумски модератори”. За разлика од претходните 27 модератори кои произлегоа од проектот, сакам да нагласам дека сертификацијата на оваа трета група 10 модератори е спроведена како редовна активност на ЗЕЛС. Ова го потенцирам, за да истакнам дека поддршката на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ) е повеќекратна и успехот е поголем бидејќи поттикна поголема самостојност на организацијата.”
28 септември 2015
На 22 септември во Скопје, во организација на Германската организација за меѓународна соработка GIZ – ОRF беше организирана регионална работилница за размена на искуствата и напредокот во воведување и користење на електронски систем за издавање на одобрение за градење во земјите во регионот на Југоисточна Европа. На настанот зедоа учество претставници од Министерствата надлежни за областа на градежните дозволи од Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина, Република Српска, Албанија и Македонија, организациите ЗЕЛС и НАЛЕД и претставници на општина Аеродром и Градот Скопје. Низ презентација на искуствата и законската регулатива, напредокот и реформите кои се преземени во секоја од земјите учеснички, беа пренесени позитивните но и негативните практики со кои се соочуваат овие земји.
25 септември 2015
На иницијатива на ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, формирана е работна група која треба да го разгледа актуелниот Закон за просторно и урбанистичко планирање, да ги констатира проблемите во неговата примена и да утврди содржина на иницијатива за изменување и дополнување на истиот.
18 септември 2015
На 17 и 18 септември, 2015 година во Варшава, Република Полска се организираше свеченост по повод 30 години од Европската повелба на локални власти. По тој повод, на свечениот настан учествуваше и делегација од Република Македонија, претставувана од претседателството на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија-ЗЕЛС. Претседателот Коце Трајановски и потпрестедателите Невзат Бејта и Зоран Дамјановски со своето присуство на прославата, ја потврдија вредноста на еден од најважните документи за локалната самоуправа во земјите од Европа и пошироко.
15 септември 2015
Комитетот на Советите на ЗЕЛС на 14 септември, 2015 година, во просториите на ЗЕЛС ја одржа четвртата седница. Присутните членови дискутираа за потребата од организирање на обуки за општинските советници , преку кои тие ќе ги надополнат своите сознанија за надлежностите на локалната власт, што е од особена важност при донесувањето на одлуките на Советот. Претседателот на Комитетот, Трајче Донев го изнесе примерот на спроведување на електронски обуки за советниците од српските општини, поддржан од ОБСЕ. Тој ја истакна подготвеноста на оваа меѓународна организација за поддршка при обезбедување на вакви обуки и во Република Македонија, но по дискусијата на членовите беше заклучено дека во овој период најдобро е да се искористи моделот на обуки што ОБСЕ веќе го применил кај претставници од советите од 20 –те општини од нашата земја. Беше договорено да се прифати поддршката од ОБСЕ за обезбедување на четири еднодневни обуки, во периодот од 4 до 13 ноември, при што во меѓувреме ќе се допрецизираат локациите и бројот на претставници од секој од преостанатите 61 општински совет, кои досега не ја следеле обуката.
2 септември 2015
Потикнати од успехот на минатогодишниот настан, НАЛАС ја организираше втората Летна школа за Локално владеење и меѓувладини фискални односи во периодот 24- 28 Август 2015, во Охрид. На барање на членките на НАЛАС и Работната група за фискална децентрализација, овој пат Летната школа се фокусираше на данокот на имот, прашање што е горливо во многу од земјите од каде доаѓаат членките на НАЛАС. Учесниците на летната школа учеа за данокот на имот од историска, компаративна и политичка перспектива и воедно учествуаа во мапирање на различни пракси за оданочување на имот во земјите од Југоисточна Европа.
2 септември 2015
На покана на Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски, во просториите на ЗЕЛС, на 26 август 2015 година се одржа состанок посветен на репроценката на имотот на правните и физички лица. На состанокот беа поканети градоначалниците на девет општини, заедно со раководителите на одделенијата за администрирање со даноците, како и службениците - проценители од поканетите општини. Иницијативата за состанокот произлезе како резултат на Заклучокот на 66 седница на Владата на РМ, со кој на ЗЕЛС му се препорачува во рок од 45 дена до Владата на Р.М. да достави предлог за начинот на ре-проценка на вредноста на основата за утврдување на данок на имот.
24 август 2015
НАЛАС, во рамки на проектор „Локални лидери во Југоисточна Европа“, ги поканува организациите/компаниите со релевантно искуство и експертиза да поднесат понуди за обезбедување на консултантски услуги за развој на Регионален бизнис и маркетинг план за испорака на обуките кои се дел од проектот.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.