ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
25 јуни 2015
Мрежата на противпожарни единици на Република Македонија при ЗЕЛС, на 22 јуни, 2015 година, во просториите на административната зграда на Заедницата одржа седница на која го усвои Програмата за работа за следните четири години. Во Програмата за работа е утврдена визијата во која се отсликува перцепцијата на Мрежата на ТППЕ како единствено тело на сите противпожарни единици во Република Македонија, како тело кое континуирано се залага за развојот на системот на противпожарната заштита во земјата и соработува со другите државни органи во остварување на својата цел. Мрежата ги застапува противпожарните единици како структурни единици во рамките на единиците на локалната самоуправа и го јакне нивниот системски капацитет заради остварување на својата функција во општеството и заштитата на граѓаните, субјектите, имотот и добрата од јавен интерес и во сопственост на Републиката.
25 јуни 2015
На 19 и 20 јуни, 2015 година, во хотелот „Дрим” во Струга, повеќе од 200 претставници од локалните власти присуствуваа на тематско советување за прописите од областа на урбанизмот, градежното земјиште, градење и легализација, што го организираше ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски. Пред присутните општински службеници кои постапуваат по предметите од овие области беа презентирани измените на Законот за градежно земјиште и новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање, со кој е предвидено сите постапки да се спроведуваат електронски, преку информацискиот систем „е- урбанизам”. На ова советување, со претставниците од МТВ присутните дискутираа за предизвиците во примената на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, при што беше изнесена и содржината на иницијативите за изменување и дополнување на овој Закон, кои се наоѓаат во собраниска процедура. За крајот на дводневното советување, како последна, но не и помалку важна, беше оставена дискусијата за новините во Законот за градење и предизвиците со постапувањето преку информацискиот систем „ е- одобрение за градење”.
25 јуни 2015
Во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 22 јуни, 2015 година се реализираше третиот циклус на полагање на писмениот и устен испит на кандидатите за сертификација на форумски модератори. Седумте кандидати покажаа одлични резултати пред Комисија за сертификација составена од претставници од Министерството за локална самоуправа, од ЗЕЛС, Единица за координација на форумите (ЕКФ) и надворешните лица. После успешните резултати од писмениот испит што се реализираше во компјутерскиот центар на ЗТЦ, Комисијата ги утврдуваше модераторските, фасцилираториски и презентациски вештини на кандидатите за стекнување на овој сертификат. На тројца, од вкупно 10 кандидати кои ги проследија обуките во месец мај, им беше овозможено испитот да го полагаат на 30 јуни, 2015 година.
22 јуни 2015
Координаторите за еднакви можности од општините на 16 и 17 јуни, 2015, учествуваа на дводневната обука за Родово одговорно буџетирање, во хотелот „ Бистра„ во Маврово. Обуката беше реализирана во рамките на Акцискиот план од Проектот „Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање“, што ЗЕЛС почна да го имплементира од декември, минатата година. Станува збор за регионален проект- „ Промоција на Родово одговорни политики и буџети во Југоисточна Европа“ , што се спроведува во нашата земја и во Албанија, Босна и Херцеговина и Молдавија.
22 јуни 2015
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините на 11 јуни, 2015 година, ја одржа 29- тата седница во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. Присутни беа градоначалниците од општините Прилеп, Боговиње и Кавадарци, како и членовите на Комисијата од министерствата за финансии, за образование и наука и за труд и социјална политика. На почетокот на седницата членовите на Комисијата ги усвоија записниците од претходните две седници, при што беше укажано во иднина тие да се доставуваат најдоцна седум дена по одржувањето на седницата заради навремено доставување на забелешки и коментари. На дневен ред беше утврдено разгледување на значајни предлог –уредби за утврдување на методологии за критериуми за распределба на средства за финансирањето на општините. Претседателот на Комисијата, Вукица Савеска истакна дека критериумите утврдени во Предлог - Уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на приходите од ДДВ по општини за 2016 година, остануваат исти како и во претходната година.
22 јуни 2015
„Оптимизација на училишната мрежа и адекватно планирање на распределбата на трошоците од блок дотациите” беше темата на работилницата што ја организираше ЗЕЛС, на 16 јуни, 2014 година, во хотел „Континентал“ во Скопје, за претставниците од општините од областа на образование и на финансии. Работилницата беше предвидена во рамките на Годишната програмата за обуки на ЗЕЛС за 2015 година и се организираше во насока на воочување на актуелните состојби и изнаоѓање на взаемно прифатливи начини за адекватно спроведување на надлежностите во областа на образованието, од локалната власт. За реализација на оваа средба ЗЕЛС се обрати до Министерството за образование и наука (МОН) од каде беа номинирани претставници со кои присутните имаа можност да разменат мислења и искуства и да добијат соодветни информации за одредени законски постапувања.
16 јуни 2015
На 12 јуни, 2015 година, Комитетот на советите ја закажа третата седница по ред, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. На седницата не дојдоа доволен број на членови за полноправно одлучување на ова тело, но присутните ја искористија можноста да подискутираат по предвидените точки од дневниот ред. Претседателот на Комитетот на советите, Трајче Донев, посочи дека е потребен посериозен пристап од страна на сите членовите за присуство на седниците, особено во периодот кога ова тело предвидува дискусии за утврдување на најповолен модел, преку кој советниците сакаат поактивно да се вклучат во работењето и одлучувањето на другите органи на ЗЕЛС. Всушност и една од предвидените точки за оваа седница се однесуваше на разгледување на можностите за измени во Статутот на ЗЕЛС. Претставниците од правното одделение од стручната служба на ЗЕЛС потенцираа дека ЗЕЛС ги обединува сите единици на локална власт. Во тој контекст и највисокиот орган на ЗЕЛС, Генералното собрание е составено од по еден делегат од секоја општина, односно тоа е градоначалникот чија надлежност е да ја претставува и застапува општината, а во случај на негова спреченост, него го заменува претседателот на советот. Беше посочено дека при изнесувањето на иницијативите за измени треба да се размислува да се избегнат можностите за евентуални нарушувања на функционалноста во работењето на телата на ЗЕЛС . Стручната служба на ЗЕЛС изнесе одредени предлог –решенија за кои присутните дадоа свои видувања, меѓу кои беше посочена и можноста за промена на бројот на членови на ова тело.
8 јуни 2015
Во согласност со измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. Весник на РМ бр. 199/2014 година) од 1 мај, оваа година, сите постапки за донесување на планска документација во нашата земја, започнаа да се спроведуваат по електронски пат. За таа цел Министерството за транспорт и врски обезбеди електронски систем „ Е-урбанизам“ преку кој се реализираат постапките за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација. Постапките за изработување и донесување на урбанистичка документација започнати пред да влезат во сила законските измени, ќе се довршат според старите законски одредби. Со кои предизвици се соочуваат локалните власти при започнувањето на имплементирањето на овие законски измени беше една од темите за кои членовите на Управниот одбор на ЗЕЛС дискутираа со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и членовите на неговиот тим, на осмата седница на УО, што се одржа на 03 јуни, 2015 година, во просториите на Заедницата. На оваа седница беа поканети и раководителите на сектор или одделение за урбанизам од општините, чии градоначалници се членови на Управниот одбор. Тие заедно со градоначалниците го информираа министерот дека клучен проблем за најголем број општини претставува обезбедувањето на соодветна хардверска опрема за спроведување на електронските постапки. Дел од општините кои започнале со набавувањето на опремата се уште не ја спровеле комплетно јавната набавка, а некои општини немаат доволно средства за набавка.. Стана збор и за потребната кадровска екипираност на администрацијата од секторите и одделенијата за урбанизам за користење на овој имформациски систем. Беше посочено дека поголем број општини, особено помалите, се соочуваат со недоволен број на вработени кои би ги реализирале бројните тековни активности на општината од областа на урбанизмот и претходно воведените е –алатки, а особено дека им е потребен дополнителен период за зајакнување на своите административни капацитети во оваа насока.
7 јуни 2015
ЗЕЛС до сите општини го достави нацрт – документот на Стратегискиот план на ЗЕЛС за 2016-2020 година на разгледување, веднаш по одобрувањето на истиот од страна на Комисијата за подготвување на овој план, на втората седница што се одржа во месец мај. Членовите ја разгледаа и SWOT анализата, изработена од стручната служба на ЗЕЛС врз основа на извлечени информации, препораки, сугестии, содржани во одговорените прашалници што беа доставени до сите градоначалници, претседатели на советите и до претставниците од општинската администрација. Во предлог-документот утврдени се три стратегиски цели, по кои се предлага во следните пет години да се насочуваат активностите на ЗЕЛС. Од анкетниот прашалник се добија сознанија од локалните власти за нивните перцепции каде сакат да се движи ЗЕЛС во следниот период, за улогата на ЗЕЛС, како и за задоволство на членките од работата и од услугите што ги нуди ЗЕЛС.
2 јуни 2015
Управниот одбор на ЗЕЛС на 03 јуни, 2014 година ( среда) со почеток во 12.00 часот, во просториите на Заедницата, ќе ја одржи осмата седница. На дневен ред се темите за користењето на електронскиот систем „ е-урбанизам“,, како и за Законот за постапување со бесправно изградените објекти. Исто така, ќе се дискутира и за актуелните предизвици од спроведувањето на надлежностите на локалните власти. На седницата ќе се разгледува и предлогот на Стратегискиот План на ЗЕЛС за 2016 – 2020 година. На овој состанок присуство најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, со претставници од неговиот тим, одговорни за темите предвидени за дискусија од оваа област. На состанокот предвидено е присуство и раководителите на сектор или одделение за урбанизам од општините, чии градоначалници се членови на Управниот одбор.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.