ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
27 април 2016
Недостаток на релевантни информации за содржината и количината на комуналниот отпад и потребата од адекватна анализа, планирање и управување со него од страна на комуналните претпријатија и локалните власти е причината за вклучувањето на ЗЕЛС во регионалниот Проект „ Собирање податоци за цврстиот отпад во југоисточна Европа“ што се реализираше во изминатите две години. По пат на пријавување и селекција, во него учествува четири и пилот- општини од нашата земја : Битола, Илинден,Кочани и Ресен, односно вкупно 16 локални власти од регионот, од Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија. Целта на проектот е ЈКП и локалните власти од југоисточна Европа да ги изградат своите административни капацитети за поефикасно развивање и користење на податоците за собраниот, преработениот и одложениот комунален отпад.
26 април 2016
На сите единици на локална самоуправа во Република Македонија нека им е честит „ 26 Април“ кој со Статутот на ЗЕЛС е утврден како „ ДЕН на ОПШТИНИТЕ“ и „ДЕН НА ЗЕЛС“. Процесот на децентрализацијата во земјата да продолжи континуирано да се надградува во насока на поголема финансиска стабилност на локалните власти, развивање на демократските процеси и учеството на граѓанинот во донесување на одлуки од локално значење, како и подобрување на квалитетот на локалните услуги .
22 април 2016
Членови на Мрежата за енергетска ефикасност при ЗЕЛС од неколку скопски општини заедно со претставници од градот Скопје одржаа состанок во административната зграда на ЗЕЛС на 22 април, 2016 година, со цел меѓусебно консултирање за можностите за заедничко учество на пазарот за либерализација на електрична енергија, во однос на уличното осветлување. Според Законот за енергетика од 1 јули, 2016 година, потрошувачите кои во 2015 година, на годишно ниво имале потрошувачка над 1000 MW/h се стекнуваат со право за самостоен настап на пазарот на електрична енергија, односно имаат можност на избор дали ќе распишат тендер за набавка на електрична енергијаили ќе останат како досега, да се снабдуваат по регуларни цени кај досегашниот снабдувач.
22 април 2016
Студенти од Правниот факултет на Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС), на 21 април, 2016 година, го посетија ЗЕЛС со цел да се запознаат со активностите на Заедницата и со надлежностите на локалните власти во Република Македонија. Извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ на гостите им ја презентираше структурата на организацијата, управните органи и начинот на нивното функционирање.
20 април 2016
Во рамките на проектот „ ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ НА ОПШТИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЛОКАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ“, ЗЕЛС ја организираше третата дводвена обука наменета за претставниците од општините, на 14-15 април во х. Манастир, Берово. Членовите на Комисијата за еднакви можности и координаторите од општините од Источниот, Југоисточниот и Вардарскиот регион се запознаа со родовите концепти, родовите политики, алатки и маханизми за воведување на родовото буџетирање во општините.
20 април 2016
Комитетот на советите при ЗЕЛС на 19 април, 2016 година, во просториите на Заедницата ја одржа седмата седница. На дневен ред беше поставен изборот на членови на Комитетот на советите во Генералното собрание на ЗЕЛС, а исто така членовите беа информирани и за предлог планот за обуки на комисиите за урбанизам при општинските совети .
19 април 2016
Членовите на телото за поддршка на Мрежата за управување со човечки ресурси во општините, на 13 април, 2016 година во просториите на ЗЕЛС, одржаа состанок. Средбата беше иницирана со цел изнаоѓање на решенија на предизвици со кои се соочуваат локалните власти во врска со имплементирањето наМетодологијата за планирање на вработување во јавниот сектор со начелото за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување (Службен весник на Р.М. бр. 63. од 1.04.2016 година) која произлегува од член 5 став (3) од Закон за вработените во јавниот сектор.
13 април 2016
ЗЕЛС го публикуваше Годишниот извештај за 2015 година. Ова е само еден од начините на обезбедување на поголема транспарентност во своето работење. На 76 страници, низ осум поглавја, преку слика и текст се прикажани најзначајните активности и резултати на ЗЕЛС, реализирани во текот на 2015 година. „Годишниот извештај на ЗЕЛС за 2015 година“ е печатена на три јазици, со вкупен тираж од 240 примероци и тоа на македонски, на албански и на англиски јазик. Примерок добива секоја општина, а дел ќе бидат поделени и на други институции и организации со кои соработува ЗЕЛС. Публикациите на трите јазици се поставени и на веб страницата на ЗЕЛС www.zels.org.mk
8 април 2016
На 6-7 април 2016, во просториите на ЗЕЛС Центар тренинг центарот се оддржа обука за подготовка и имплементација на инфраструктурни инвестициски проекти. Учесници на обуката беа претставници од општините и јавните комунални претпријатија. Првиот ден на обуката се фокусира на изработка на физибилити студија за проекти од водниот сектор и кост-бенефит анализа, додека вториот ден беше посветен на правилата и видовите на јавните набавки кои се применуваат за проекти финансирани од Европската Унија
5 април 2016
Како нашето образование да биде адекватен сервис на потребите на стопанството и како да се создаде функционален механизам за навремено обезбедување на квалитетни кадри, но и квалитетни институции кои ќе нудат модерен и ефикасен начин на стекнување на знаења и вештини, беше дел од дискусијата што се водеше во просториите на ЗЕЛС на работилницата организирана во рамките на Проектот „Јакнење на доживотно учење преку модернизација на системот за стручно образование и обука и образование на возрасни“.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

План за обуки 2016

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
ЗЕЛС е-услуги

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.