ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
21 мај 2015
На 20.05.2015 година, во просториите на ЗЕЛС својата втора седница ја одржа Комисијата за изготвување на Стратешкиот план на ЗЕЛС за 2016-2020 година. На седницата беа разгледани резултатите од спроведената анкета за задоволство на членките на ЗЕЛС, која ЗЕЛС ја спроведе во почетокот на оваа година доставувајќи прашалници до сите градоначалници, претседатели на совети и претставници на општинската администрација, кои се воедно членови на некоја од 15-те мрежи на ЗЕЛС. Од добиените резултати ЗЕЛС стручната служба ги извлече потребните информации кои ги преточи во СВОТ анализа, потребна при утврдување на стратешките цели кон кои ќе се стреми ЗЕЛС во периодот од пет години.
8 мај 2015
Во месец април, Генералното собрание на ЗЕЛС, највисокиот орган на Заедницата, ја одржа петтата седница. Делегатите дискутираа за актуелните предизвици со кои се соочуваат локалните власти при извршувањето на своите надлежности и изнесоа поголем број предлози за нивно надминување. Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, пред присутните даде отчет за активностите и резултатите на Заедницата во претходната година, а делегатите го разгледаа и го усвоија и Финансискиот извештај за 2014 година. На оваа седница беше одбележан 43-от роденден на ЗЕЛС. Во Статутот на ЗЕЛС датумот „26 Април“ е утврден како „Ден на ЗЕЛС“ и „Ден на општините“, кој е определен според денот кога во 1972 година било одржано основачкото Собрание на тогашната Заедница на градови и општини на Република Македонија.
8 мај 2015
Програмата „Форуми во заедницата“ претставува платформа за развој која има за цел: (1) граѓаните да го подобрат сопствениот живот преку свое учество и со сопствени идеи и 2) локaлните власти да развиjат транспарентно и отчетно владеење. Програмата има за цел да го поддржи граѓанското учество и развојот на заедниците на локално ниво преку организирање на форумски сесии. Преку буџетски форуми општината заедно со граѓаните ќе го креира општинскиот буџет за 2016 година. Право на учество имаат сите општини во Република Македонија кои претходно учествувале во Програмата „Форуми во заедницата“ со спроведување на кој било вид на форум/и (проектен, тематски, меѓуопштински или буџетски) и кои го имаат воведено форумот во Статутот на општината.
5 мај 2015
Во рамките на SWDC (Solid Waste Data Collection) НАЛАС Проектот е предивидена позиција Регионален експерт за SWIS и CFM.. Главната цел на оваа позиција е да обезбеди стручно мислење и препораки за унапредување и подобрување на информацискиот систем за цврст отпад (SWIS) и на Моделот на цена и финансии (CFM), а со тоа и ажурирање на нивните упатства. Краен рок на пријавување е 11 мај 2015 година.
5 мај 2015
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија-ЗЕЛС во рамките на Проектот “Сертификација на форумските модератори“ го објавува ТРЕТИОТ ПОВИК за заинтересираните кандидати за полагање на испит и стекнување со сертификат за МОДЕРАТОР за спроведување на Форуми во заедницата. Испитот ќе се организира во два дела-писмен и устeн дел (работа на случај). Писменото полагање се состои од избор на 20 прашања (компјутерски одбрани) кои ќе се полагаат по електронски пат. Вториот дел од испитот ќе биде организиран во различен ден од писмениот дел, за што канидатите ќе бидат навремено известени. За потребите на полагањето на испитот, ЗЕЛС подготви и Прирачник за полагање испит за сертифицирани форумски модератори, што ќе им биде доставен по електронска пошта на секој од пријавените канидати, по поднесувањето на документите за пријавување за полагање на испитот.
5 мај 2015
ЗЕЛС го публикуваше десеттиот по ред Годишен извештај на ЗЕЛС, што претставува дел од транспарентниот начин на работењето на Заедницата. Во рамките на осумте поглавја, на 60 страници, преку текст и слики се прикажани најзначајните активности и постигнатите резултати на Заедницата, остварени во текот на 2014 година. Сите активности кореспондираат со стратегиските цели на ЗЕЛС. Прикажани се активностите на лобирање и поднесените иницијативи за законски измени во полза на адекватно извршување на пренесените надлежности, потоа видот и бројот на реализираните обуки за зајакнување на капацитетите на општинската администрација, како и одржувањето и воведувањето на нови електронски алатки што ги користат општините за обезбедување на поквалитетни услуги за граѓаните. ЗЕЛС секогаш има добра соработка со домашните и со странските институции, при што се прикажани проектите кои се работеле, организирањето на конференции и средби, а едно поглавје е посветено и на финансискиот извештај на ЗЕЛС .
30 април 2015
На 27 април, 2015 година, а по повод 43-тиот роденден на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија се одржа петтата седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС. Во хотелот “Александар Палас“ во присуство на 58 градоначалници од вкупно 81 делегат, поздравно обраќање имаше претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски. Честитки за 43-от роденден упати на сите градоначалници и целата општинска администрација за Денот на ЗЕЛС и Денот на општините – „ 26 Април”, со желби за уште многу години успешно работење на Заедницата, во насока на континуираното зајакнување на улогата на локалната власт и унапредување на децентрализацијата во Република Македонија. Презентацијата за сработеното на ЗЕЛС во 2014 година ја структираше согласно четирите стратешките цели. Во таа насока, ги информираше присутните дека ЗЕЛС започна со активности за донесување на нова Стратегија за периодот 2016-2020 година. “Во 2014 година формиравме петочлена Комисија за изработка на Предлог –стратегија. Веќе, на почетокот на оваа година, беше испратен прашалник до сите градоначалници, до дел од администрацијата и до претседателите на советите, преку кој се овозможи да се изнесе оценката за досегашното работење на ЗЕЛС, но и да се дадат идеи во креирањето на визија и насоките по кои ќе се движи Заедницата во следните пет години. Анализата на прашалниците покажа релативно високо ниво на задоволство од членките, за тоа како работи ЗЕЛС и се надевам дека таквата репутација ќе оди само во нагорна линија“, рече Трајановски. При презентирањето на сработеното акцент беше ставен на лобирањето и иницирањето на повеќе законски измени, предлози и решенија во областите од надлежност на општините. Тука беше споменат Законот за земјоделско земјиште. “Веќе на почетокот на оваа година, ефектите од промените ги почувствуваа голем број општини, особено руралните, кога општинските буџети беа зајакнати со овие дополнителни средства
29 април 2015
На 28 април 2015 година, во ЗЕЛС се одржа втората седница на Комитетот на советите при ЗЕЛС. На седницата членовите на Комитетот разговараа за исходот од состаноците кои ги одржале со претставници на советите од општините од соодветниот регион кој што го претставуваат за нивно информирање дека телото е веќе формирано и може да започне со активности. На седницата уште еднаш беше разгледан Деловникот за работа кој останува да ја има истата содржина, бидејќи за истиот членовите немаа забелешки освен во делот на потребата од назначување на секретар на Комитетот, од причина што техничка и стручна подршка на ова тело дава стручната служба на ЗЕЛС. За следната седница членовите се договорија да назначат втор потпретседател.
28 април 2015
Во рамки на проектот "Локални лидери во Југоисточна Европа" во Скопје на 27 и 28 април се оддржа првиот состанок на Советодавниот Одбор. Целта на проектот е да ги подобри капацитетите за менаџирање и лидерство на општините и општинските водоводни претпријатија, со посебен фокус на подобрување на општинските услуги и капацитетите за искористување на доделените меѓународни средства. Проектот се спроведува во четири пилот земји: Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Вкупно 15 општини се избрани за да се пилотираат и тестираат серија на обуки кои ќе бидат развиени во рамки на проектот. Од Македонија тоа се општините: Велес, Охрид, Струга и Струмица. Целна група на проектот се градоначалниците, раководителите на секторите во општините, директорите и раководителите во јавните комунални претпријатија.
24 април 2015
Од 1 мај, 2015 година, изработувањето и спроведувањето на постапките за донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко - проектна документација, ќе се врши исклучиво по електронски пат. За оваа намена, Министерството за транспорт и врски обезбеди електронски систем „Е –Урбанизам“, преку кој ќе се спроведуваат сите постапки за донесување на планска документација во земјава. Овие активности ќе се реализираат во согласност со измените во Законот за Просторно и урбанистичко планирање ( Сл. Весник на Р.М. број 199/2014 и 44/2015. Постапките за изработување и донесување на урбанистичка документација кои започнале пред да влезат во сила законските измени, односно пред 01 мај, 2015 година, ќе се довршат според старите законски одредби.

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.