Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
18 јануари 2021
Управниот одбор на ЗЕЛС на 15 јануари,2020 година во административната зграда на Заедницата ја одржа шеснаесеттата седница, на која се дискутираше за предизвиците во образованието. На седницата, по барање од МОН присуствуваше министерската за образование и наука, Мила Царовска, заедно со претставници од работната група кои пред присутните го презентираа концептот на новите предлог-реформи во основното образование.
29 декември 2020
На онлајн работилницата што се одржа на 29.12.2020 година во организација на ЗЕЛС пред општинските координаторки беше презентирана Методологијата за интегрирање на родовите перспективи на општината во локалните политики и буџет. Овој документ беше изработен по претходно утврдена потреба во рамките на проектот “Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021), поддржан од UN Women, Скопје
25 декември 2020
Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на ЕЛС, на својата седница одржана на 24.12.2020, донесе заклучок за организирање на советување од страна на ЗЕЛС и Министерството за финансии, за службениците од општините кои го изготвуваат буџетот на општината со цел да се разјасни начинот на планирање на истиот.
18 декември 2020
Количината на амбалажа од рециклирано стакло во регионот на Западен Балкан е сè уште далеку од нивото пропишано од Европската унија. Членките на ЕУ рециклираат 70% стаклена амбалажа на годишно ниво, во Србија оваа бројка изнесува 48%, во Северна Македонија 30%, а во Босна и Херцеговина овој процент е уште понизок. За воспоставување на економски вредносен синџир на рециклирање стакло во регионот, потребно е да се зголемат собраните количини од овој отпад, како и да се постават предуслови за повторна употреба на стаклената амбалажа, како што е поставување на подобра инфраструктура за одложување и рециклирање на истиот. Во таа насока, најдоцна до месец март, следната година, во шест пилот- општини од регионот; Штип и Илинден во Северна Македонија, Ниш и Сомбор во Србија, Бихаќ и Нови Травник во БиХ ќе бидат поставени околу 1.000 контејнери за собирање на овој отпад, односно ќе биде воспоставен целосен систем на собирање на стаклена амбалажа. Потоа, добиените резултати од управувањето со ваквиот отпад ќе послужат за анализа и за утврдување на соодветни бизнис модели за рециклажа на стакло во регионот, што ќе бидат утврдени во соодветен ВОДИЧ, од каде заинтересираните ќе може да црпат квалитетни искуства и податоци.
18 декември 2020
На онлајн дебата посветена на процесот на развој на општински политики во согласност со принципот на демократско управување, што се одржа на 12 декември, 2020 во рамките на заедничката активност на ЗЕЛС и Мисија на ОБСЕ во Скопје на која учествуваа претставници од општините се дискутираше за наодите од спроведеното истражување со општините на оваа тема. Претставничката од ЗЕЛС, Ирена Николов во воведното обраќање објaсни за заедничката активност на ЗЕЛС и Мисијата на ОБСЕ во Скопје во однос на утврдувањето на предизвиците на општините во однос на креирањето на општински политики и документи со примена на демократските принципи за што беше спроведено истражување со пополнување на Прашалник од страна на општините на оваа тема, кој беше одговорен од речиси половина од локалните самоуправи кои генерално се соочуваат со исти предизвици и потреби во оваа област.
10 декември 2020
Управниот одбор на ЗЕЛС на 7 декември, 2020 година ја одржа петнаесеттата седница по електронски пат, преку користење на софтверска платформа, што е во согласност со Статутот на ЗЕЛС (член 22, став 4 ). Членовите на УО усвоија значајни предлог -документи од работењето на Заедницата а, дискутираа и за повеќе актуелни предизвици, меѓу кои донесувањето на општинскиот буџет, како и некои аспекти поврзани со новиот предлог –закон за легализација на бесправно изградени објекти.
4 декември 2020
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија - ЗЕЛС започна со спроведување на проектот „Регионално учење за имплементација на Агенда 2030 во Југоисточна Европа“ кој се имплемнтира во соработка со NALAS, Мрежата на асоцијации на локални власти на Југоисточна Европа, а поддржан од GIZ, Германското друштво за меѓународна соработка.
4 декември 2020
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија - ЗЕЛС започна со спроведување на проектот „Регионално учење за имплементација на Агенда 2030 во Југоисточна Европа“ кој се имплемнтира во соработка со NALAS, Мрежата на асоцијации на локални власти на Југоисточна Европа, а поддржан од GIZ, Германското друштво за меѓународна соработка.
26 ноември 2020
На 3 и на 10 декември, 2020 година, преку ZOOM електронската платформа ќе бидат организирани две регионални работилници (вебинари) наменети за претставници од општинската администрација на кои ќе се говори за подобрување на социјалните услуги на локално ниво, каде фокусот ќе биде ставен на дневните центри и активностите за подигнување на свеста за ранливите групи. Работилниците ќе се водат на англиски јазик, со симултан превод на македонски јазик, на српски и на албански јазик.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Годишен извештај 2019

Гласило

Урбана и одржлива мобилност-Mobilitet i qëndrueshëm urban

Стратешки план 2016 - 2020

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Родова еднаквост


Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услугиForumski moderatori.mk

© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.