ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
15 април 2015
за спроведување обука за ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните , програма “Форуми во заедницата” Во рамките на Програмата на Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC) „Форуми во заедницата“, Единицата за координација на форумите – ЕКФ, бара понуда за обезбедување услуга за спроведување обука за финансиските работници во општините. Општата цел на програмата „Форуми во заедницата“ е да се подобри партиципативниот развој на заедницата и доброто локално управување преку примена на структуриран инструмент за граѓанско учество - Форуми во заедницата. Главна цел на ангажманот е спроведување 2-дневна обука за зајакнување на капацитетите на општинските администрации за ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните. Периодот планиран за спроведување на обуката е мај 2015 г. (2 дена).
8 април 2015
Во рамките на Програмата на Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC) „Форуми во заедницата“, Единицата за координација на форумите – ЕКФ во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС спроведуваат процес за сертификација на форумски модератори. Согласно ова, програмата има потреба од ангажирање на двајца консултанти за подготовка и спроведување на процесот на сертификација на модератори.
6 април 2015
Комитетот на советите при ЗЕЛС на 03 март, 2015 година, во просториите на Заедницата ја одржа конститутивната седница на која за претседател на ова тело беше избран Трајче Донев, кој е претседател на Совет на општина Кисела Вода а, за потпретседател, Хисен Џемаили, актуелен претседател на Советот на општина Тетово. Членовите на Комитетот предложија на следната седница да ја разгледаат потребата за избор на втор потпретседател и за избор на секретар на ова тело. Изборот на целосната листа на членови на Комитетот на советите, кој според Статутот на ЗЕЛС брои вкупно 12 члена, беше комплетирана од Управниот одбор на ЗЕЛС, на седмата седница, што се одржа на 26 март, 2015 година.
6 април 2015
Во месец март беа иницирани бројни законски измени, што ги покрена Управниот одбор на ЗЕЛС, на седмата седницата одржана на 26 март. 2015 година. Присутните градоначалници водеа бурна дискусија околу сложените процедури на работењето на Советот за јавни набавки, кои се директна причина голем број општини, подолг временски период, да не можат да започнат со реализација на планираните програми . Беа усвоени и предлозите на Комисијата за рурален развој, за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, на Законот за продажба на земјоделско државно земјиште и на Законот за земјоделско земјиште. Целта е да се обезбеди поголема финансиска независност на руралните општини. На дневен ред беа и поголем број отворени прашања меѓу локалните власти и ЕВН Македонија, што се дискутираа со поканетите претставници на оваа компанијата, а беа разгледани и можности за законски измени поврзани со работењето на јавните комунални претпријатија. Членовите на Управниот одбор на ЗЕЛС ги одбија предлогот- мерките на работното тело формирано од Катастар на недвижности на Република Македонија, за намалување на процедурите и временскиот период за регистрирање на имот, поврзано со овој индикаторот од „ Doing business 2015” .
2 април 2015
Шест пријавени кандидати од Република Македонија полагаа писмен испит за утврдување на степенот на нивното познавање на Програмата БФЦ СЕЕ – Сертификација на општини со поволно деловно опкружување во југоисточна Европа. Испитот беше реализиран на 01 април, 2015 година во просториите на ЗЕЛС Тренинг Центарот во Скопје, а го спроведоа партнерските институции ЗЕЛС и ССК, кои се имплементатори на Програмата во Република Македонија. Преку тестот треба да се утврди степенот на познавањето на програмата, на критериумите, на содржината на изготвените извештаи и на валидноста на приложениот доказен материјал на општините кои се пријавиле да се стекнат со Сертификата на БФЦ СЕЕ општина. Полагањето на испитот следеше по одржувањето на обука на која присуствуваа сите пријавени кандидати од регионот, а која се одржа на 24 февруари, 2015 година, во Белград.
30 март 2015
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 март, 2015 година ја одржа седмата седница, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. Присутните членови на УО на ЗЕЛС ги усвоија Извештајот за работењето и реализираните активности на ЗЕЛС,како и Финансискиот извештај за 2014 година, а на дневен ред беа поставени и актуелни прашања кои се однесуваат на адекватно спроведување на надлежностите на локалните власти во земјава. Управниот одбор го утврди 27 април, 2015 година, како датум на кој ќе се одржи петтата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС, што е поврзан со одбележувањето на роденденот на ЗЕЛС - 26 април, 1972 година. Во Статутот на Заедницата, 26 април е утврден како „Ден на ЗЕЛС” и „Ден на општините”. На седницата беа поканети претставници од ЕВН Македонија и од Советот на Бирото за јавни набавки, со цел разрешување на одредени взаемни предизвици, а со присутните претставници од АДКОМ беа разгледани прашања од работењето на јавните комунални претпријатија.
27 март 2015
Надзорниот одбор на ЗЕЛС, на 26 март, 2015 година, ја одржа петтата седница, во просториите на административната зграда на Заедницата. На седницата присуствуваа претседателот на Надзорниот одбор на ЗЕЛС, Жика Стојановски, градоначалник на Општина Илинден и членовите: Момчило Алексовски градоначалник на општина Ранковце, Николче Чурлиновски, градоначалник на општина Валандово, Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип, како и Љупчо Колев, гостин на седницата, кој е градоначалник на Општина Босилово. Присутните дискутираа за Извештајот за работењето и Финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2014 година, и по деталната презентација од страна на извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, истите ги усвоија.
26 март 2015
Управниот одбор на ЗЕЛС на 26 март, 2015 година ќе ја одржи седмата седница, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС. Присутните членови на УО на ЗЕЛС ќе дискутираат за Извештајот за работењето и реализираните активности на ЗЕЛС во минатата година и за Финансискиот извештај за 2014 година, а на дневен ред се ставени и поголем број на точки кои се однесуваат на актуелни прашања од спроведувањето на надлежностите на локалните власти во земјава.
17 март 2015
На 11 март, 2015 година, ЗЕЛС, согласно својот годишен План за обуки и годишниот Акцискиот план за развој на услуги за поддршка на општините при аплицирање и имплементација на проекти финансирани од програмите на Европската унија, организираше еднодневна обука за развој на проектна идеја за аплицирање на проект. По одржаната одбука, а врз основа на презентираниот формулар „Проектна карта“, до 1 април, 2015 година, општините треба да достават една до три проектни идеи, за кои ЗЕЛС ќе се обиде да најде финансиски средства, пред се, од програмите на ЕУ достапни за Република Македонија.
17 март 2015
Покана за учествона информативни работилници за програмата Општинско-корисна работа

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Монографија 40 години
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.