ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
21 мај 2018
Претставници од одделенијата за локален економски развој беа повикани на обука за измените во Програмата за сертификација на општини со поволно деловно опкружувањево Југоисточна Европа -БФЦ ЈИЕ Програма-(ЕДИЦИЈА III). Обуката се одржува во просториите на ЗЕЛС тренинг центарот, на 21 и на 22 мај, 2018 година, каде присутните ќе се запознаат со новините во Програмата, односно дека во иднина сите локални власти кои ќе изразат желба да се стекнат со овој регионален сертификат ќе имаат помал број на критериуми од досегашните, дека постапката при поднесувањето на доказниот материјал за исполнетост на критериумите ќе се одвива исклучиво електронски, како и други одредени измени. Намалениот број на критериуми, од претходните 12 критериуми, сега на 10 критериуми, не значи дека се намалува и квалитетот на процесот за стандардизација ,туку врз основа на досега стекнатите искуства од спроведување на програмата се сублимирани и конципирани поважните постапки. Присутните се запознаа со придобивките што секоја локална власт ги добива од минувањето низ процесот на сертификацијата , но исто така им беа презентирани и објаснети обврските што треба да ги исполнат по секој од десетте критериуми .
21 мај 2018
-“Генералната заложба на сите локални власти е транспарентно работење, отчетност за сработеното, но и за потрошеното. Од тој аспект мислам дека несомнено треба да се поздрави и да се прифати овој начин на одговорност пред нашите граѓани, за трошењето на нивните пари. Се разбира дека за сето ова наскоро ќе дискутираме во рамките на Управниот одбор на ЗЕЛС, но не се сомневам дека некој нема да прифати, бидејќи и сега гледам транспарентно работење, кое се согласувам, секогаш може да биде подобро и попрецизно.“ Ова го истакна претседателот на ЗЕЛС, Петре Шилегов, на средбата со министерот без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски, што се одржа во просториите на ЗЕЛС, на 21 мај, 2018 година. Целта на оваа средба беше пред локалната власт да се презентира алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, што ја применува Владата извесен период за своите министри и други носители на јавни функции и да се разгледаат можностите за нејзина примена од страна на единиците на локалната самоуправа.
14 мај 2018
На 10 и 11 мај, 2018 во ЗЕЛС Тренинг центарот се одржаа две еднодневни обуки за координаторите за еднакви можности и членови на Комисијата за еднакви можности во општините. Фокус на обуката беа родовите политики и родово одговорно буџетирање на локално ниво кои се во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на општините за родови политики и родово одговорно буџетирање“, што ЗЕЛС го спроведува со поддршка на UN Women канцеларијата во Скопје. Марија Ристеска и Мемет Мемети кои беа обучувачи на оваа тема се осврнаа најнапред на националните политики за родова рамноправност и влезните точки за вклучување на родовите аспекти во локалните политики. Зборуваа за законот за еднакви можности и обрвските кои ги имаат општините, како и за видовите на мерки за еднакви можности и потребата од системско вклучување на жените и мажите во процесот на креирање, следење и спроведување на политиките и буџетот. Овде беше потенцирана важноста од комуникација и соработка на координаторот за еднакви можности и Комисијата за еднакви можности кои треба заеднички да работат за зголемување на активностите и повидливи резултати на ова поле.
11 мај 2018
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, на 10 мај, 2018 година ја одржа конститутивната седница. Во согласност со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Комисијата има вкупно девет члена, од кои пет се претставници на ЗЕЛС . Управниот одбор на ЗЕЛС, на третата седница, одржана на 26 декември, минатата година за членови во Комисијата ги избра: Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, Жика Стојановски, градоначалник на општина Илинден, Сашо Поцков, градоначалник на општина Гевгелија, Блерим Беџети, градоначалник на општина Сарај и Николче Илиев, градоначалник на општина Кочани. Останатите четири члена се претставници од надлежните министерства.
11 мај 2018
Бројни недоречености на одредбите во Законот за домување, неназначени инспекциски служби во единиците на локалната самоуправа, долги инспекциски постапки и нелојална конкуренција на лиценцираните управители за домување се дел од проблемите што претставниците на Групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија ги изнесоа на состанокот што се одржа на 10 мај, 2018 година. Освен управителите за домување, на состанокот беа поканети и претставници од ЗЕЛС , од Регулаторната комисија за домување и од други адекватни институции. Од Групацијата потенцираа дека голем број на единици на локалната самоуправа немаат назначено инспектори за домување или пак, нивното назначување не е во согласност со Законот за домување, а и онаму каде ги има, се забележуваат низа нерегуларности во постапките што ги водат. Беше потенцирано дека голем број локални власти не ја исполниле законската обврска и не донеле Годишна програма за домување, нуту пак, водат Регистар на станбени згради и станови и Регистер на управители на станбени згради на своето подрачје, а податоците потоа не ги доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижности. Како што посочија од Групацијата, сето ова заедно со недореченоста на законските одредби доведува и до нелојална конкуренција во оваа област, од која најмногу страдаат граѓаните.
10 мај 2018
Вкупно 180 претставници од единиците на локалната самоуправа, со статус на административен службеник од редот на раководните или стручни административни службеници, на 9 мај, 2018 година беа повикани да го полагаат теоретскиот дел од испитот за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија. Станува збор за кандидати кои на почетокот на оваа година ги проследија соодветните обуки во ЗЕЛС тренинг центарот и се стекнаа со можноста за полагање на овој испит. На испитот присуствуваа околу 150 кандидати, од кои многу мал процент не успеаја да обезбедат 70 % од потребните 100 бода.
9 мај 2018
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 09.05.2018
9 мај 2018
Претседателот на ЗЕЛС, г-дин Петре Шилегов се обрати на еднодневната работилница во организација на Агенцијата за катастар на недвижности и ЗЕЛС која се одржа на 8.5.2018г. во хотел Континентал. Тема на работилницата беше “Воспоставување на Адресен регистар во Република Македонија “.
8 мај 2018
-„Ве поздравувам во името на делегацијата од Република Македонија, која е дел од Заедничкиот консултативен комитет помеѓу нашата земја и Комитетот на региони на Европската Унија (ЗКК) и од мое име, како нов ко-преседавач на ова тело. Подготвени сме да ја продолжиме воспоставената пракса од десетгодишното функционирање на овој Комитет, со цел локалната власт во нашата земја да ја издигнеме на уште повисоко ниво и што повеќе да се доближиме до европските стандарди. Сакаме да учиме од добрите практики на нашите европски колеги од локалната власт, а истовремено ќе ви ги понудиме и нашите најдобри искуства. Идентификувањето на најгорливите теми што ги засегаат нашите општини и нивното поставување како дел од агендата на седниците на ова тело е во насока на изнаоѓање на применливи решенија за нивно успешно надминување, подобрување на квалитетот на услугите на нашите граѓани и за развивање на демократските процеси во земјата. “
4 мај 2018
Честит „26-ти Април - Денот на општините и роденденот на ЗЕЛС“. Пред 46 години, токму на овој ден, била основана Заедницата на општини и градови на Република Македонија. Затоа, во Статутот на ЗЕЛС, овој датум доби посебно значење. Всушност, и втората седница на Генералното собрание, највисокото тело на Заедницата, ја одржавме на 26 април 2018 година, во хотелот Александар Палас во Скопје, со цел да го одбележиме 46-тиот роденден на Заедницата. Делегатите го усвоија Извештајот на активности на ЗЕЛС и Финансискиот извештај за 2017 година, а имаа можност да дискутираат и за одредени предизвици, со кои се соочуваат во спроведувањето на надлежностите на локално ниво. Пред делегатите се обрати и министерот за локална самоуправа на Република Македонија, Сухејл Фазлиу. Во насока на транспарентно претставување на сите активности и резултати кои беа постигнати во претходната година и годинава, ја подготвивме публикацијата „Годишен извештај на ЗЕЛС“ и истата беше поделена и на делегатите на Генералното собрание.

Погледнете во нашата архива на вести
Прирачник за новоизбраните градоначалници и советници на општините

Ново - Годишен извештај

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

Гласило

Стратешки план 2011 - 2015

Родова еднаквост


ЗЕЛС е-услуги
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.