ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
7 април 2014
ЗЕЛС обезбеди нова електронска алатка. На интернет страницатаwww.javna-cistota.mk, ЗЕЛС го воспостави новиот информациски систем кој, започнувајќи од 1 април, 2014 година, е целосно функционален. Активностите беа реализирани во согласност со обврската, утврдена во член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота. ЗЕЛС испрати известување до сите општини за стапувањето во сила на законските измени и укажа дека во согласност со стандардите за електронско постапување, овластените лица кои ќе вршат евидентирање на актите и списите по поведените постапки, тоа ќе го прават задолжително со соодветен електронски потпис. На овој начин, се спречува секаква злоупотреба во постапувањето и сигурност на предметите поведени против сторителите на прекршок – физички и правни лица. Системот е многу едноставен за употреба, но сепак ЗЕЛС, во текот на месец април, преку ЗЕЛС тренинг центарот, ќе организира адекватна обука за сите комунални инспектори и комунални редари за негово соодветно користење.
4 април 2014
Меѓународната академија за антикорупција ораганизира Обука за антикорупција во локалната власт на која се поканети да учествуваат општините од Република Македонија. Петдневната обука е дизајнирана да им обезбеди на учесниците продлабочено разбирање на различните механизми на корупција во локалната власт и стратегиите и алатките за нивно адресирање. Обуката ги вклучува следните теми: локални системи за интегритет, политички интегритет, јавни набавки и лиценцирање, организациски интегритет и лидерство.
3 април 2014
Во Стопанска комора на Македонија, на 10 април, 2014 година, со почеток во 11.00 часот ќе се одржи македонско- хрватски бизнис форум. Целта е да се унапреди деловната соработка меѓу компаниите од двете земји. На средбата ќе присуствуваат претставници од Регионалната комора на Осиек кои се заинтересирани да воспостават комуникација и соработка со добавувачи, партнери и дистрибутери од нашата земја, од повеќе бизнис гранки: свежо овошје и зеленчук, филтерски единици за индустријата, центрифугални вентилатори, вентилација, соларни системи за топлина, стаклена волна за инсталација, партнери за развој на софтвери и мултимедијални решенија и за продажба и дистрибуција на ИТ производи, дистрибуција на козметика, прибор и опрема за хотели и друго.
24 март 2014
Ве известуваме дека поради тековно одржување на ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ поставен на интернет страницата www.gradezna-dozvola.mk , а кое започна во петок 21 март,2014 г. и се однесува на зачувување на базата на сите податоци во системот, денес, 24 март, 2014 г. во првата половина од денот системот нема да биде пуштен во функција.
21 март 2014
Националното сертификационо тело на Република Македонија, во рамките на проектот„Сертификација на поволно деловно опкружување во Југоисточна Европа“- BFC SEE, се стекна со акредитацијакако единствен субјект за спроведувањена процесот на BFC SEEсертификацијана општина за нашата земја. Акредитацискиот процес го спроведуваше експертски тим од Националната алијанса за локален економски развој – НАЛЕД од Белград, Србија. Со тоа Република Македонија е првата од партнерските земји (Хрватска и Босна и Херцеговина) која се акредитираза спроведување на процесот на BFC SEE сертификација во земјата.
21 март 2014
Секоја година околу 21 март, стотина организации и неформални групи се приклучуваат на повикот на Обединети (UNITED) за да стават крај на расизмот, дискриминацијата и нетолеранцијата. Оваа година активностите се организирани во преку 47 европски земји, со цел кампањата да биде слушната нашироко и да биде инспиративна низ цела Европа. Европската коалиција на градови против расизмот (ECCAR) и UNITED соработуваат на ова поле. ECCAR ги замоли сите градови и локални власти со кои соработува, да се приклучат на кампањата насловена: „ We fit together!“ во рамките на неделата на борба против расизмот, што се одржува во периодот од 15 до 23 март, 2014 година.
20 март 2014
“ Брендирање на општините во Република Македонија и улогата на ПР лицата во овој процес” беше темата на работилницата што ЗЕЛС тренинг центарот ја организира за лицата за односи со јавноста од општините, членови на Мрежата на ПР лица, формирана во ЗЕЛС. На оваа работилница, што се одржа на 19 март, 2014 година, во просториите на административната зграда на ЗЕЛС, присуствуваа повеќе од 30 претставници од општините кои се запознаа со поимот бренд, со процесот на брендирање на општината, поточно со процесот на подготвувањето на „бренд стратегија”, како и алатките за создавање и одржување на брендот. Лицата за односи со јавност ( ПР) во локалните власти во Република Македонија, во отсуство на маркетинг ориентирани лица во општинската администрација, имаат огромна улога, не само во претставувањето на својата општина, туку и во утврдувањето на потребите на целните групи на локалната власт и откривањето на можностите и потенцијалите на општината при нејзиното позиционирање во натамошниот стратегиски развој, како и во самиот процесот на брендирањето.
18 март 2014
Светска банка нуди можност за надградување на претставници од локалните власти, преку електронско учење на две теми. Првата тема е „Општински финансии – програма за учење за локалните власти“ . Крајниот рок за пријавување е 24 март, 2014 година. Со повеќе информации можете да се запознаете на следната страна: http://einstitute.worldbank.org/ei/course/municipal-finances-learning-program-local-governments .
7 март 2014
Градење на капацитетите на локалната администрација ( LAF ) е програма во рамките на TAIEX инструментот управувани од страна на Генералниот директорат за проширување на Европската комисија . Програмата има за цел:
5 март 2014
Во месец јануари во просториите на ЗЕЛС се одржа советување на кое се дискутираше за напредокот во реализацијата на надлежностите на локалните власти, утврдени со измените и дополнувањата на Законот за управување со отпад, што стапија во сила, во октомври, 2012 година, каде се предвидува општините да формираат регионални центри за управување со отпад кои ги спроведуваат одлуките и регионалните политики во областа на управување со отпадот. Присутните градоначалници ги опишаа состојбите и причините за бавниот напредок во оваа област и ја истакнаа потребата од поголема поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). На овој состанок присуствуваше и претседателот на ЗЕЛС Коце Трајановски и заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Стево Темелковски. За искористување на средствата од Оперативната програма за регионален развој–компонента 3 од Инструментот за претпристапна помош за (ИПА) во просториите на ЗЕЛС одржа состанок и Консултативното тело меѓу ЗЕЛС и МЖСПП. На состанокот беше истакната потребата општините да иницираат предлози за финансирање на инфраструктурни проекти од областа на управување со комуналниот отпад, водоснабдувањето и третманот на отпадни води, со цел МЖСПП до 6 март, 2014 година да предложи листа за финансирање на проекти до Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија.

Погледнете во нашата архива на вести
Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2014

Гласило

Монографија 40 години© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.