ЛОГИН ИЗБОРНИК
Login Izbornik

Вашата еmail адреса
за најава на ЛОГИН
еmail листатаЗа Одјава
 
24 ноември 2015
Заедницата на единците на локалната самоуправа на Република Македонија, на 20 ноември, 2015г. во просториите на ЗЕЛС, ја одржа деветата седница на Управниот одбор. Градоначалниците-членови на УО ја свикаа шестата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС за 11 декември, 2015г., во Скопје. На седницата беа разгледани и одобрени предлог Акцискиот план и предлог- Буџетот на ЗЕЛС за 2016 година, а беше усвоен и Планот за јавни набавки за следната година. При разгледување на Акцискиот план се отвори дискусија по проблемот за недоволната информираност околу достапни европски фондови кои би можеле да бидат искористени од општините. УО заклучи дека ова е прашање кое треба директно да се разговара со клучните инстититуции на централно ниво, а ја истакна и потребата од поголема транспарентност при објавување на повиците за проекти од националните инвестициски програми за поддршка на проектите на општините (програмите за рамномерен регионален развој, за инвестиции во животната средина итн.).
24 ноември 2015
На седницата, покрај присутните членови на Комитетот, присустуваа и претставници од Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, како и претставници од Програмата за развој на Обединетите нации во Македонија. Господинот Тони Поповски од Програмата за развој на Обединетите нации во Македонија, пред присутните членови го презентираше Проектот „Зајакнување на општинските совети“, кој е финансиран од Швајцарската агенција за соработка и развој, а кој ќе треба да се имплементира во период од 4 години, започнувајќи од мај 2016 година.
24 ноември 2015
Надзорниот одбор на ЗЕЛС ја одржа својата 6-та седница на 20.11.2015 во просториите на ЗЕЛС. Со состанокот раководеше г. Жика Стојановски – Градоначалник на општина Илинден и воедно Претседател на Надзорниот одбор на ЗЕЛС. Почетокот на состанокот беше посветен на на новиот Стратешкиот план на ЗЕЛС за 2016 – 2020. Извршната директорка на ЗЕЛС, г-ѓа Душица Перишиќ даде осврт на целокупниот процес на стратешко планирање, истакнувајќи дека овој пат тоа беше целосно спроведено со внатрешни капацитети на ЗЕЛС, вклучувајќи ја тука клучната улога на Комисијата за стратешко планирање, која беше посебно формирана за оваа намена. Стратешкиот план беше составен преку широка консултација со општините, односно градоначалниците, советниците и администрацијата, затоа тој претставува вистински одраз на потребите на општините во поглед на нивната асоцијација. Дополнително, за време на сесиите на Комисија за стратешко планирање, мисијата и визијата на ЗЕЛС се ревидирани со цел подобро да ја одразат улогата и стремежите на ЗЕЛС во иднина. Следуваше презентација на новиот стратешки план за 2016 – 2020, односно стратешките цели и конкретни активности. Стратешкиот план беше едногласно усвоен од сите присутни членови на Надзорниот одбор.
23 ноември 2015
Во организација на ЗЕЛС, а во рамките на проектот “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ НА ОПШТИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ЛОКАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ, на 19 и 20 ноемрви, 2015 година се организираше дводневна обука за членовите на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во општините. Програмата “Родово Одговорни Политики и Буџети“ преточена во неколку сесии, ја реализираа обучувачките Марија Ристеска и Санела Шкриелј, кои беа ангажирани од поддржувачите на проектот, канцеларијата на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените, чиј преставник беше присутен на дводневна обука. Користејќи го интерактивниот пристап, обучувачките ги анимираа и учесниците да зборуваат повеќе за нивниот начин на работа на полето на родовата еднаквост, родовите политики и родовото планирање на буџетот. Така, акцент се стави на начинот на изработка на Акциски планови и извештаи за родовата еднаквост, која како обврска произлегува од Законот за еднакви можности. При тоа се нагласи потребата од поблиска соработка и координација на координаторот за еднакви можности во општината со Комисијата за еднакви можности со цел реално планирање, но и спроведување на активностите на оваа тема.
23 ноември 2015
Градоначалниците – челнови на Управниот одбор на ЗЕЛС , на 20 ноември, 2015г., во просториите на ЗЕЛС, остварија средба со Јанис Бутарис, градоначалник на општина Солун. Бутарис истакна четири области во кои грчките локални и регонали власти од севрениот дел на Грција би сакале да остварат соработка со македонските колеги. Тоа се: отпад, рециклирање и ре-употреба; во образование – во насока на споделување искуства за начинот на работа на училиштата и да се разгледа можноста за размена на ученици за време на распуст; во развој на атлетиката и во културата.
12 ноември 2015
Ресурсен центар за родова еднаквост на локално ниво е целта за која беше развиена електронската алатка за општините која беше промовирана на 12 ноември, 2015 година во х. “Континентал“, Скопје. Е-платформата за родова еднаквост на локално ниво е веб базирана алатка и е достапна на линкот www.rob.zels.org.mk , за сите општини. Уникатноста на оваа алатка е не само поради тоа што сме први во регионот, туку и со тоа што е развиена со помош на внатрешните ресурси од стручната служба на ЗЕЛС, ова го истакна директорката Душица Перишиќ, обраќајки се пред присутните од општините, градоначалничка од Општина Градско, советнички од советите на општините и координатори за еднакви можности во општините. Оваа активност ќе продолжиме да ја одржуваме и надоградуваме и по завршување на проектот “Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање“, кој го имплементираме со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените, како и активностите кои се однесуваат на јакнење на капацитетите на општинските службеници и членови на Комисијата за еднакви можности , бидејќи тоа е наша одлика, по која ЗЕЛС е препознатлив во земјата и регионот“, додаде таа. За поддршката на Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика и соработката која ја има ЗЕЛС со нив зборуваше и претставничката од ова одделение.
12 ноември 2015
На барање на Министерството за урбан развој на Република Албанија, на 9ти ноември 2015год. деветчлена делегација од Република Албанија дојде во посета на ЗЕЛС. Делегацијата беше составена од претставници од Министерството за урбано планирање, Националната агенција за територијално планирање, Националната агенција за информациско општество како и директори и шефови на други агенции и канцеларии за развој. Во моментов во Република Албанија се дизајнира електронски систем за издавање на градежни дозволи кој треба да биде активен во 2016 па оттука целта на посетата на делегацијата беше запознавање со системот за електронско издавање градежни дозволи во Република Македонија кој е воспоставен и одржуван од страна на ЗЕЛС.
9 ноември 2015
Мрежата на територијални противпожарни единици при ЗЕЛС одржа свој сосстанок на 4 ноемви, 2015 г. на која беа поканети и присуствуваа претставници на Министерството за одбрана, Министерството за информатичко општество и образование, Министерстгвото за локална самоуправа, Дирекцијата за заштита и спасување и Независниот синдикат на пожарникарите на кој беа изложени проблемите со кои се соочуваат професионалните пожарникари со примената на Законот за вработените во јавниот сектор. Имено, врз основа на овој Закон, единиците на локалната самоуправа се должни да извршат усогласување на актите за системоатизација на работините места и соодветно да ги усогласат звањата и правата и обврските од работен однос на професионалните пожарникари. Како што и претходно е адресирано ова прашање од страна на ЗЕЛС со посебно барање како иницијатива за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор и тоа во членот 14, став 1 алинеја 2, со што оваа одредба гласела: “група II - работни места на службени лица со посебни овластувања, односно лица кои засновале работен однос во институциите на јавниот сектор од областа на безбедноста, одбраната, разузнавањето и противпожарната заштита заради извршување на посебни овластувања”. Слесдствено на побараната измена, би се извршило и усогласување на КАТАЛОГОТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР каде би се утврдиле и соодветните работни звања.
6 ноември 2015
На 4 ноември 2015 година, во просториите на ЗЕЛС, се одржа состанок посветен на ревалоризација на имотот на правните и физички лица. Овој состанок е еден во низата кој прозизлезе како реакција на Заклучокот на 66 седница на Владата на РМ, со кој на ЗЕЛС му се препорачува во рок од 45 дена до Владата на Р.М. да достави предлог за начинот на ревалоризација на вредноста на основата за утврдување на данок на имот. На состанокот, покрај Комисијата која е формирана во ЗЕЛС за оваа намена, присуствуваа и претставници на Министерството за финансии, Министерството за економија, Управата за јавни приходи и Агенцијата за катастар на недвижностите.
6 ноември 2015
Во текот на месец октомври, Работната група во ЗЕЛС, сосотавена од претставници од одделенијата за урбанизам од локалните власти, интензивно работеше на утврдување на предлози за измени и дополнувања на Законот за просторно и урбанистичко планирање. Беа одржани низа поединечни состаноци со претставници од повеќе министерства: за транспорт и врска, за култура, за внатрешни работи-секторот сообраќај и за животна средина. Се дискутираше за соодветно надминување на проблемите со кои се соочуваат општините, поради сложените и временски долготрајни постапки при спроведувањето на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации, а во насока на обезбедување на поголема ефикасност во преземањето на активности за урбан и економски развој на општините. Утврдените предлог-решенија од Работната група беа доставени до сите општини од каде се чекаат дополнителни мислења и пота комплетниот документ со предлог –измените ќе биде доставен до Министерството за транспорт и врски .

Погледнете во нашата архива на вести

Е - Градежна дозвола
Електронска градежна дозвола

Градежно Земјиште
GRADEZNO ZEMJISTE

ЗЕЛС е-услуги

План за обуки 2015

Гласило

Ново - Годишен извештај

Родова еднаквост
© Copyright ЗЕЛС 2009, Сите права се задржани.