Записници од седниците на Управниот Одбор на ЗЕЛС
Записник од 18-та седница на УО на ЗЕЛС
Записник од 17-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана на 27 мај, 2021 г.
16-та Седница на Управен Одбор одржан на 15.01.20201
15-та Седница на Управен Одбор одржан на 07.12.2020
14-та Седница на Управен Одбор одржан на 14.10.2020
13-та Седница на Управен Одбор одржан на 18.06.2020
12-та Седница на Управен Одбор одржан на 6.11.2019
11-та Седница на Управен Одбор одржан на 11.07.2019
10-та Седница на Управен Одбор одржан на 22.06.2019
9-та Седница на Управен Одбор одржан на 22.05.2019
8-та Седница на Управен Одбор одржан на 26.02.2019
7 - та Седница на управен Одбор одржан на 15.11.2018
6-та Седница на Управен Одбор одржан на 12.07.2018г
5-та Седница на Управен Одбор одржана на 31.05.2018г
4-та Седница на Управен Одбор одржана на 13.03.2018г
16-та Седница на Управен Одбор одржан на 15.01.2021
15-та Седница на Управен Одбор одржан на 07.12.2020