Административната канцеларија на ЗЕЛС ја сочинуваат:

  

Душица Перишиќ
Извршен директор на ЗЕЛС
Ардита Дема Мехмети
Заменик извршен директор на ЗЕЛС
Виктор Арнаудоски
Раководител на нормативно-правниот, финансискиот и административниот сектор во ЗЕЛС
Темјана Митревска
Самостоен административно-технички референт
Андријана Бабушку
Советник за материјално финансиско работење
Наташа Вртеска
Правен советник
Весна Арсовска - Динковска
Советник координатор за односи со јавноста и медиумите
Ивана Серафимова
Советник - координатор за обуки
Ирена Николов
Советник - координатор за обуки
Благородна Шопова
Советник - координатор за обуки
Никола Тодоровски
Раководител на одделение за информатичка технологија
Карина Доневска Советник за информатичка технологија
Арта Абази
Советник - преведувач
Славе Чорбев
Советник - преведувач
Дејанчо Ташков Возач
Јуца Димитриевска
Хигиеничар