Заедница на Единиците на Локалната Самоуправа на Република Северна Македонија - ЗЕЛС