Заедница на единиците на локалната самоуправа на РСМ- ЗЕЛС

Адреса

Ул. Копенхагенска бр. 5
1000, Скопје

Телефонски броеви
 
02 3099 033
02 3061 994
 
Службени лица
 
Ирена Николов
 
078 293 532
контакт e-mail