Резултати од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост, одржан на 23.05.2023

Резултати од испитот за стекнување со овластување за водење постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште во државна сопственост, одржан на 23.05.2023:

 

Резултати 1-ва група - студија на случај

Резултати 2-ра група - студија на случај

Резултати 3-та група - студија на случај

Резултати 4-та група - теоретски дел