ЗЕЛС во соработка со Германската развојна агенција ГИЗ објавува повик за доставување на апликација: Изработка на Акциски план за енергетски и климатски одржлив развој ( SECAP ) за локалните самоуправи во Република Северна Македонија

 

Здружението на општини на Р.С.Македонија ЗЕЛС и Германската развојна агенција ГИЗ го спроведуваат проектот ЕУ за енергетска транзиција (EU4 Energy Transition):Договор на градоначалници на Западен Балкан и Турција кој е заеднички финансиран од Европската унија и Германското министерство за економска соработка и развој, а го имплементира GIZ на Западен Балкан и CPMA во Р.Турција. Овој проект ќе се справи со климатските промени и ќе ја поддржи енергетската транзиција на Западен Балкан и Турција преку зголемено прифаќање на Пактот за градоначалници за иницијатива за клима и енергија (СoМ) во регионот и ќе ги поддржи општинските власти да ги преведат нивните амбиции за намалување на стаклениот гас ( GHG) емисии во реалноста и зајакнување на отпорноста на влијанијата врз климатските промени, притоа земајќи ја предвид разновидноста на теренот.

Главната цел на Проектот е да ја испорача енергетската транзиција и да се справи со климатските промени во Западен Балкан и Турција. Специфична цел е да ги поддржиме локалните самоуправи на СoМ од Западен Балкан и Турција во исполнувањето на нивните ветувања под енергетските и климатските цели. Ве молиме следете го овој линк за повеќе информации: Пакт на градоначалници за клима и енергија

Појдовна точка на проектот е иницијативата „Пакт на градоначалници во Европа“. Со приклучување кон иницијативата, локалните самоуправи се обврзуваат да придонесат во целите на ЕУ за заштита на климата и да развијат SECAP. Во овој контекст, една од клучните активности на овој проект е обезбедување на советодавни услуги и техничка и поддршка на капацитетот на избраните општини од Западен Балкан и Турција во развојот на нивните први СЕКАП. Во согласност со ова, локалните самоуправи кои ја изразуваат својата волја да станат дел од големото семејство на СоМ, се обврзуваат да ги постигнат поставените цели до 2030 година, како и да развијат и спроведат планови и активности за адаптација.

Повик за апликација: Изработка на план за одржлива енергија и климатски акции (СЕКАП) за општините и градовите во Северна Македонија.

Усогласен со овие цели, овој повик за апликанти ги повикува локалните самоуправи да  достават писмо за интерес да станат дел од проектот за спроведување на активностите во рамките на временската рамка на проектот 2021 година до 2025 година.

По поднесувањето на формуларот за аплицирање, 5 општини ќе бидат вклучени за потесен избор, кои ќе бидат контактирани за вториот чекор од евалуацијата, кој ќе вклучува интервјуа и преглед на релевантната документација од секој град или општина, со крајна цел да се изберат 2 локални самоуправи.

Избраните локални самоуправи ќе добијат поддршка за развој на СЕКАП во форма на техничка помош, што вклучува обезбедување на консултантски услуги и експерти за изработка на документот, кои тесно ќе соработуваат со тимот што локалната самоуправа ќе го треба да назначи. Во текот на овој процес, ќе бидат организирани активности за градење на капацитети, како што се обуки, работилници или семинари за локалната администрација. Не се очекува финансиски импликации за изработка на СЕКАП од избраните единици на локална самоуправа.

 

Важна забелешка: Овој повик за Развој на план за одржлива енергија и климатски акции (СЕКАП) за општините и градовите во Северна Македонија е отворен само за :

-        Членки на CoM(Covenant of Mayors) или Локални самоуправи кои ја изразуваат својата волја да станат член на СoM со потпишување на апликацијата. Соодветно на тоа, општините избрани за развој на СEКAП конечно ќе мора официјално да се приклучат на CoM за време на процесот на развој на СЕКАП.

-        Членки на ЗЕЛС кои имаат помирено членарина или склучен договор заклучно со 2020 година.

Доколку вашата општина е заинтересирана за учество во прилог на овој повик ви го доставуваме апликацискиот формулар. Ве молиме, пополнете го на Англиски јазик , потпишете го и заверете го следниот формулар за апликација (страници 3-6) Letter of intrest и испратете го комплетниот формулар скениран во електронска форма (страници 1-6), најдоцна до четврток 15.07.2021 до ЗЕЛС за понатамошно разгледување на: aleksandar.arsovski@zels.org.mk.