Јавен повик за изразување интерес на општините за учество во кластери за учење за социјални пристап

 

 

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија - ЗЕЛС објавува Повик за учество во кластери за учење за спроведување на социјални пристапи наменет за општините, општините во Град Скопје и Град Скопје.

Во рамки на кластерот за учење ќе се организираат настани кои ќе овозможат директна интеракција меѓу искусни практичари и преставниците на општините со цел размена на практични знаења и искуство за спроведување на пристапи за испорака на социјални услуги кои ќе придонесат кон унапредување на социјалната инклузија на локално ниво и подобрување на условите на живеење на ранливите категории граѓани.

Општините можат да аплицираат на еден од доленаведените пет кластери за учење:

 

 

 

Детални информации за Повикот можете да најдете во документите во прилог.