Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија

Лојалност кон членките

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ

ДОСТАПНОСТ НА УСЛУГИТЕ

ЕФИКАСНОСТ

НЕПОЛИТИЗИРАНОСТ

НЕЗАВИСНОСТ

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

ИНОВАТИВНОСТ

Актуелности

Повеќе

Календар на активности

Повеќе
Раководство
Членови на управен одбор

ЗЕЛС е непрофитна организација и единствена национална асоцијација, во која на доброволна основа членуваат сите 80 општини и Градот Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа.

Генерално собрание

90

делегати
Управен одбор

22

члена
надзорен одбор

6

члена
комитет на советите

9

члена
Повеќе